Female Zuiqiang

7th Female Zuiqiang

Organizers: Haifong Qiyuan, Chinese Professional Weiqi Association
Sponsors: Synmosa Biopharma Corporation

Tournament table

Players 1st round08-18 Semifinals08-20 Winner's final08-23 Final09-03
Yu Lijun(3d) Yang ZixuanB+R Su ShengfangW+R Lu YuhuaB+R Lu YuhuaB+R
Yang Zixuan(4d)
Lin Yiting(ama) Su Shengfang
Su Shengfang(3d)
Dang Xijun(2d) Zhang Kaixin Lu YuhuaW+R
Zhang Kaixin(6d)
Pai Xinhui(3d) Lu YuhuaW+2.5
Lu Yuhua(3d)
--- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament ---
Yu Lijun(3d) Yu LijunB+R Yu LijunW+R Yu LijunW+R Su ShengfangB+R
Lin Yiting(ama)
Dang Xijun(2d) Pai XinhuiB+R
Pai Xinhui(3d)
Yang Zixuan(4d) Yang ZixuanB+3.5
Zhang Kaixin(6d)
Su Shengfang(3d)
Players 1st round08-20 2nd round08-23 Semifinals08-25 Loser's final08-27 Final09-03