UMC Cup

2nd UMC Cup

Organizers: Taiwan Qiyuan Culture Foundation
Sponsors: United Microelectronics Corporation

Title match

Players 1st round09-14 2nd round09-17 3rd round09-24 4th round09-28 5th round10-01 6th round10-05 7th round10-08
Lai Junfu (UMC Cup) W+R W+R
Wang Yuanjun (Tianyuan) B+1.5 W+R W+2.5 W+R

4th place decision match

Players Result08-31
Xu Haohong(M) Xu HaohongW+R
Jian Jingting(6d)

League

Rank Players W.Y C.Q C.S X.Z N.S X.H L.Y J.J Result
1 Wang Yuanjun(T) - W+R08-29 B+R08-26 B+R08-24 B+R08-22 X08-19 B+R08-17 B+1.508-15 6-1 C
2 Chen Qirui(7d) X08-29 - B+R08-24 W+R08-22 B+R08-19 X08-17 B+R08-15 W+R08-26 5-2 2
3 Chen Shiyuan(9d) X08-26 X08-24 - X08-19 W+R08-17 X08-15 W+R08-29 X08-22 2-5 DM
4 Xiao Zhenghao(9d) X08-24 X08-22 W+R08-19 - X08-15 W+R08-29 W+R08-26 B+R08-17 4-3 3
5 Niu Shite(3d) X08-22 X08-19 X08-17 W+1.508-15 - X08-26 X08-24 08-29 1-5 DM
5 Xu Haohong(M) B+2.508-19 W+R08-17 W+R08-15 X08-29 B+R08-26 - X08-22 X08-24 4-3 4
5 Lu Yuchuan(4d) X08-17 X08-15 X08-29 X08-26 W+R08-24 B+R08-22 - X08-19 2-5 DM
5 Jian Jingting(5d) X08-15 X08-26 W+R08-22 X08-17 W+R08-29 B+R08-24 W+R08-19 - 4-3 DM

The last preliminary tournament

Players 1st round 2nd round08-08 Final08-10
Niu Shite(3d) Niu ShiteB+R08-05 Niu ShiteW+R Niu ShiteB+R
Lin Lixiang(8d)
Chen Yixiang(5d) Xu YukqiW+R08-05
Xu Yukqi(4d)
Li Wei(5d) Jian JingtingW+R08-05 Jian JingtingB+R
Jian Jingting(5d)
Chen Xi(5d) Chen XiB+R08-05
Cai Chengwei(4d)
Lu Yuchuan(4d) Lu YuchuanW+R08-05 Lu YuchuanB+0.5 Xu HaohongW+R
Lin Junyan(8d)
Yu Lijun(3d) Lin ShixunW+5.508-05
Lin Shixun(7d)
Xu Qingen(4d) Xu HaohongW+R08-05 Xu HaohongW+R
Xu Haohong(M)
Lin Yancheng(4d) Lin YanchengB+0.508-04
Lin Shuyang(9d)
--- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament ---
Lu Yuchuan(4d) Lu YuchuanW+R
Chen Xi(5d) Lin LixiangW+R Li WeiW+R
Lin Lixiang(8d) Lin LixiangB+R
Chen Yixiang(5d)
Xu Yukqi(4d) Li WeiB+R
Li Wei(5d) Li WeiW+R
Cai Chengwei(4d)
Jian Jingting(5d) Jian JingtingW+.5
Lin Yancheng(3d) Lin JunyanW+R Lin JunyanB+11.5
Lin Junyan(8d) Lin JunyanW+R
Yu Lijun(3d)
Lin Shixun(7d) Xu QingenW+R
Xu Qingen(3d) Xu QingenW+0.5
Lin Shuyang(9d)
Players 1st round08-08 1st round08-10 3rd round08-12 Final08-13