Haifong Cup

10th Haifong Cup

Host Organization: Haifong Qiyuan.

Tournament table

Players 1st round
03-01
2nd round
03-08
3rd round Quarterfinals
03-22
Semifinals
04-12
Final
Wang Yuanjun(T) Wang Yuanjun
B+R
Wang Yuanjun
W+R
Wang Yuanjun
W+R
03-15
Jian Jingting
W+R
Jian Jingting
B+R
1st round
Xu Haohong
W+R
04-16
 
2nd round
Xu Haohong
B+R
04-26
 
3rd round
 
 
04-30
 
Xu Haohong
won by 2-0
He Chengwei(2d)
Huang Xiangren(6d) Yang Mengyun
W+0.5
Yang Mengyun(4d)
Li Wei(3d) Li Wei
W+R
Lin Xiuping
B+R
Xia Daming(6d)
Lin Xiuping(6d) Lin Xiuping
W+R
Chen Guoxin(4d)
Hei Jiajia(7d) Hei Jiajia
B+R
Hei Jiajia
B+3.5
Jian Jingting
B+R
03-19
Dong Youtong(1d)
Liu Yaowen(5d) Chen Feng
B+0.5
Chen Feng(5d)
Jian Jingting(3d) Jian Jingting
W+R
Jian Jingting
W+5.5
Tu Yupong(1d)
Zhou Pingqiang(6d) Ye Hongyuan
W+9.5
Ye Hongyuan(3d)
Lin Shixun(6d) Lin Shixun
B+R
Lin Jiehan
W+R
Yang Zixuan
W+0.5
03-19
Lai Junfu
W+R
Lin Poyu(1d)
Huang Yancheng(3d) Lin Jiehan
W+R
Lin Jiehan(3d)
Yang Zixuan(2d) Yang Zixuan
B+R
Yang Zixuan
B+R
Wang Zhihong(1d)
Lu Yichuan(2d) Lu Yichuan
W+10.5
Peng Junde(2d)
Xiao Zhenghao(9d) Xiao Zhenghao
W+R
Xiao Zhenghao
W+R
Lai Junfu
B+0.5
03-19
Chen Shaoxuan(1d)
Zhang Kaixin(5d) Zhang Kaixin
W+R
Yu Lijun(2d)
Lai Junfu(3d) Lai Junfu
B+R
Lai Junfu
W+5.5
Ding Shaojie(3d)
Lin Yuxiang(6d) Lin Shimin
B+2.5
Lin Shimin(3d)
Lin Junyan(Q) Lin Junyan
W+R
Lin Junyan
W+R
Lin Junyan
B+R
03-19
Lin Junyan
B+R
Xu Haohong
W+R
Pai Xinhui(1d)
Gao Jun(3d) Gao Jun
W+8.5
Chen Yixiang(5d)
Lin Yancheng(3d) Lin Yancheng
W+R
Lin Yancheng
W+2.5
Chen Qiulong(3d)
Zhang Zhehao(6d) Zhang Zhehao
B+R
Yang Zhude(6d)
Lin Lixiang(7d) Lin Lixiang
W+R
Lin Lixiang
W+R
Lin Lixiang
W+R
03-19
Lin Zhihan(9d)
Zhou Yinnan(5d) Zhou Yinnan
B+R
Zhang Zhengping(3d)
Lin Shuyang(8d) Yang Bowei
W+R
Yu Henrykeanu
W+0.5
Yang Bowei(5d)
Yu Henrykeanu(2d) Yu Henrykeanu
B+R
Zhao Peizhe(3d)
Chen Shiyuan(HC) Chen Shiyuan
B+R
Chen Shiyuan
W+2.5
Chen Shiyuan
B+R
03-19
Xu Haohong
B+7.5
Niu Shite(1d)
Chen Yida(5d) Chen Yida
B+9.5
Lin Tingyi(2d)
Xu Yukqi(3d) Xu Yukqi
W+R
Chen Xi
W+0.5
Dang Xijun(3d)
Chen Xi(3d) Chen Xi
W+R
Xiao Ailin(2d)
Xu Haohong(5d) Xu Haohong
W+R
Xu Haohong
W+R
Xu Haohong
B+R
03-19
Yu Chengjuei(3d)
Su Shengfang(3d) Zhou Keping
B+R
Zhou Keping(6d)
Cai Chengwei(3d) Cai Chengwei
B+R
Huang Shiyuan
B+R
Cai Wenhe(1d)
Huang Shiyuan(2d) Huang Shiyuan
B+R
Fan Yangbo(3d)
Note;
 (HC); Haifong Cup (Q); Qiwang (T); Tianyuan

History;
 2018-03-02 Table was created.
 2018-03-10,24 Updated.
 2018-04-14,17,27 Updated.

9th Haifong Cup

Host Organization: Haifong Qiyuan.
Players 1st round
03-09
2nd round
03-13
3rd round
03-16
Quarterfinals
03-20
Semifinals
03-23
Final
Wang Yuanjun(Q) Wang Yuanjun
B+R
Wang Yuanjun
B+R
Wang Yuanjun
W+3.5
Wang Yuanjun
W+R
1st round
Chen Shiyuan
W+R
04-13
 
2nd round
Chen Shiyuan
B+R
04-27
 
3rd round
 
 
05-04
 
Chen Shiyuan
won by 2-0
Lin Shimin(2d) Huang Xiangren
B+4.5
Huang Xiangren(6d)
Lin Xiuping(6d) Lin Xiuping
B+R
Chen Xi
W+5.5
Lin Shengxian(8d)
Chen Xi(3d) Chen Xi
W+R
Xiao Ailin(2d)
Lin Shuyang(8d) Lin Shuyang
W+R
Lin Shuyang
W+R
Lin Shuyang
W+0.5
Yang Zixuan(1d)
Chen Yixiang(4d) Chen Qingyu
B+3.5
Chen Qingyu(2d)
Hei Jiajia(7d) Hei Jiajia
W+R
Hei Jiajia
B+R
Huang Changyi(3d)
Ding Shaojie(3d) Zhang Yuanrong
W+R
Zhang Yuanrong(3d)
Lin Lixiang(7d) Lin Lixiang
B+R
Lin Lixiang
W+R
Lin Junyan
W+R
Su Shengfang(3d) Lin Tingyi
W+R
Lin Tingyi(2d)
Lai Junfu(2d) Lai Junfu
W+R
Lai Junfu
W+R
Chen Guoxin(4d)
Liu Yaowen(5d) Liu Yaowen
W+R
Zhou Keping(6d)
Lin Junyan(7d) Lin Junyan
B+R
Lin Junyan
W+R
Chen Yida(5d) Yang Mengyun
W+5.5
Yang Mengyun(4d)
Cai Chengwei(3d) Cai Chengwei
W+R
Cai Chengwei
W+5.5
Yu Chengjuei(3d)
Xia Daming(6d) Zhang Zhengping
W+1.5
Zhang Zhengping(3d)
Xiao Zhenghao(HC) Xiao Zhenghao
W+R
Xiao Zhenghao
W+R
Xiao Zhenghao
W+R
Chen Shiyuan
B+R
Lu Yichuan(1d) Lu Yichuan
W+R
Yang Zhude(5d)
Zhou Yinnan(5d) Zhou Yinnan
W+7.5
Zhang Zhehao
W+R
Fan Yangbo(3d)
Zhang Zhehao(6d) Zhang Zhehao
B+R
Zhou Xufeng(6d)
Zhou Junxun(9d) Zhou Junxun
W+R
Zhou Junxun
W+4.5
Zhou Junxun
B+R
Wang Zhihong(1d)
Zhang Kaixin(5d) Zhao Peizhe
B+R
Zhao Peizhe(3d)
Lin Shixun(5d) Lin Shixun
B+R
Lin Shixun
W+0.5
Ye Hongyuan(3d)
Xu Yukqi(2d) Xu Yukqi
B+R
Dang Xijun(2d)
Chen Shiyuan(G) Chen Shiyuan
B+10.5
Chen Shiyuan
B+R
Chen Shiyuan
B+R
Lin Yuxiang(5d) Lin Yuxiang
W+R
Huang Shiyuan(1d)
Lin Zhihan(9d) Lin Zhihan
W+R
Zhou Pingqiang
B+2.5
Cai Wenhe(2d)
Zhou Pingqiang(6d) Zhou Pingqiang
B+4.5
Lin Jiehan(2d)
Chen Qirui(4d) Chen Qirui
W+R
Chen Qirui
W+R
Chen Qirui
B+R
Lin Yanchang(1d)
Gao Jun(3d) Gao Jun
W+R
Yu Henrykeanu(1d)
Yang Bowei(5d) Tuan Yupong
Default
Huang Yancheng
W+1.5
Tuan Yupong(1d)
Huang Yancheng(2d) Huang Yancheng
B+8.5
Chen Qiulong(3d)
Note;
 (HC); Haifong Cup (Q); Qiwang (G); Guoshou

History;
 2017-03-10 Page was created.
 2017-03-17,21,25 Updated.
 2017-04-14,28 Updated.

8th Haifong Cup

Host Organization: Haifong Qiyuan.
Players 1st round
03-03
2nd round
03-07
3rd round
03-21,25
4th round
04-11
Quarterfinals
04-14
Semifinals
05-05
Final
05-09~16
Wang Yuanjun(T) Wang Yuanjun
B+R
Wang Yuanjun
B+3.5
03-21
Wang Yuanjun
B+R
Jian Jingting
W+R
Jian Jingting
B+R
1st round
Xiao Zhenghao
B+0.5
05-09
 
2nd round
Jian Jingting
B+R
05-12
 
3rd round
Xiao Zhenghao
W+4.5
05-16
 
Xiao Zhenghao
won by 2-1
Lu Yichuan(1d) Juan Ihung
W+R
Juan Ihung(1d)
Xu Yukqi(2d) Xu Yukqi
W+R
Yu Lijun(1d)
Chen Feng(4d) Chen Feng
B+1.5
Lin Zhihan
W+3.5
03-21
Chen Yida(5d)
Lin Zhihan(9d) Lin Zhihan
B+R
Dang Xijun(2d)
Chen Qirui(4d) Chen Qirui
B+R
Chen Qirui
B+3.5
03-21
Jian Jingting
B+R
Chen Guoxin(4d)
Huang Xiangren(6d) Huang Xiangren
B+R
Yang Mengyun(4d)
Yang Bowei(5d) Yang Bowei
W+R
Jian Jingting
B+R
03-21
Chen Qingyu(2d)
Jian Jingting(2d) Jian Jingting
W+R
Wang Xiangjie(3d)
Zhou Junxun(Q) Lai Junfu
B+3.5
Cai Chengwei
B+R
03-21
Cai Chengwei
B+R
Lin Junyan
W+R
Chen Quanming(1d) Lai Junfu
W+R
Lai Junfu(1d)
Cai Chengwei(2d) Cai Chengwei
W+5.5
Chen Yixiang(4d)
Xu Haohong(3d) Xu Haohong
B+R
Xu Haohong
B+R
03-21
Xiao Ailin(2d)
Zhou Pingqiang(6d) Zhou Pingqiang
B+0.5
Lin Yuxiang(5d)
Lin Junyan(6d) Lin Junyan
W+R
Lin Junyan
B+R
03-21
Lin Junyan
B+R
Zhao Puizhe(3d)
Huang Shiyuan(1d) Huang Shiyuan
W+R
Zhou Keping(6d)
Li Wei(3d) Li Wei
B+R
Huang Donglong
B+R
03-21
Cai Wenhe(1d)
Lin Shimin(2d) Huang Donglong
B+R
Huang Donglong(2d)
Chen Shiyuan(HC) Chen Shiyuan
B+R
Chen Shiyuan
B+R
03-21
Chen Shiyuan
B+5.5
Lin Shuyang
B+R
Xiao Zhenghao
W+R
Zhang Huaiyi(3d) Chen Qiulong
W+R
Chen Qiulong(3d)
Xia Daming(6d) Chen Xi
W+R
Chen Xi(3d)
Huang Yancheng(3d) Huang Yancheng
W+R
Huang Yancheng
W+R
03-21
Yu Chengjuei(3d)
Zhou Yinnan(5d) Zhou Yinnan
B+R
Liu Jianchang(2d)
Lin Shixun(5d) Lin Shixun
B+R
Lin Shixun
B+R
03-21
Lin Shuyang
W+3.5
Tuan Yupong(1d)
Liu Yaowen(5d) Liu Yaowen
B+R
Su Shengfang(2d)
Lin Shuyang(8d) Lin Shuyang
W+2.5
Lin Shuyang
B+R
03-21
Lin Shengxian(8d)
Gao Jun(3d) Gao Jun
W+R
Ding Shaojie(3d)
Xiao Zhenghao(S) Xiao Zhenghao
W+R
Xiao Zhenghao
B+R
03-25
Xiao Zhenghao
W+1.5
Xiao Zhenghao
B+R
Wei Haoting(2d) Wei Haoting
B+R
Yu Henrykeanu(1d)
Zhang Zhengping(3d) Zhang Zhengping
B+R
Peng Jinghua(7d)
Hei Jiajia(7d) Hei Jiajia
W+0.5
Zhang Zhehao
W+R
03-21
Fan Yangbo(3d)
Zhang Zhehao(5d) Zhang Zhehao
W+R
Zhou Xufeng(6d)
Lin Lixiang(7d) Lin Lixiang
W+R
Lin Lixiang
W+2.5
03-21
Lin Lixiang
B+R
Yang Zhude(5d)
Zhang Kaixin(5d) Lin Tingyi
B+2.5
Lin Tingyi(2d)
Lin Xiuping(5d) Lin Xiuping
W+R
Lin Xiuping
B+R
03-21
Peng Junde(2d)
Lin Jiehan(2d) Lin Jiehan
 
Lin Xinyi(2d)
Note;
 (HC); Haifong Cup (Q); Qiwang (T); Tianyuan (S); Shiduan

History;
 2016-03-11 Page was created.
 2016-03-23,25 Updated.
 2016-04-15 Updated.
 2016-05-05,09,12,18 Updated.

7th Haifong Cup

Host Organization: Haifong Qiyuan.
Players 1st round
03-02
2nd round
03-05
3rd round
03-09
4th round
03-12
Quarterfinals
03-16
Semifinals
03-19
Final
Xiao Zhenghao(T) Xiao Zhenghao
W+R
Xiao Zhenghao
B+R
Xiao Zhenghao
B+R
Xiao Zhenghao
W+R
Chen Shiyuan
W+R
1st round
Chen Shiyuan
B+R
04-23
 
2nd round
Chen Shiyuan
W+0.5
04-30
 
3rd round
 
 
05-07
 
Chen Shiyuan
won by 2-0
Juan Chengjun(1d) Jian Jingting
W+R
Jian Jingting(1d)
Yang Mengyun(4d) Chen Guanwei
W+7.5
Chen Guanwei(3d)
Yu Chengjuei(3d) Yu Chengjuei
B+21.5
He Chengwei
W+R
Lin Shengxian(8d)
Liu Yaowen(5d) He Chengwei
B+1.5
He Chengwei(1d)
Zhou Junxun(9d) Zhou Junxun
W+R
Zhou Junxun
B+R
Zhou Junxun
B+R
Chen Guoxin(4d)
Lin Shimin(2d) Wang Xiangjie
Default
Wang Xiangjie(3d)
Zhang Kaixin(5d) Cai Wenhe
B+5.5
Peng Jinghua
W+R
Cai Wenhe(1d)
Zhang Zhengping(3d) Peng Jinghua
B+R
Peng Jinghua(7d)
Chen Shiyuan(9d) Chen Shiyuan
W+R
Chen Shiyuan
W+R
Chen Shiyuan
B+R
Chen Shiyuan
B+3.5
Yang Zhude(5d)
Lin Yuxiang(5d) Lin Yuxiang
B+0.5
Cai Chengwei(1d)
Hei Jiajia(6d) Hei Jiajia
W+R
Chen Feng
W+2.5
Dang Xijun(2d)
Chen Feng(4d) Chen Feng
B+R
Su Shengfang(2d)
Lin Junyan(S) Lin Junyan
B+R
Lin Junyan
W+R
Lin Junyan
B+R
Chen Quanming(1d)
Huang Xiangren(6d) Chen Xi
B+R
Chen Xi(3d)
Zhang Zhehao(5d) Zhang Zhehao
W+R
Zhang Zhehao
B+R
Fan Yangbo(3d)
Chen Yixiang(4d) Peng Junde
B+3.5
Peng Junde(1d)
Wang Yuanjun(Q) Wang Yuanjun
W+R
Wang Yuanjun
W+R
Wang Yuanjun
W+R
Wang Yuanjun
B+R
Wang Yuanjun
B+R
Huang Shiyuan(1d) Xie Donglin
B*R
Xie Donglin(1d)
Li Wei(2d) Li Wei
W+R
Tuan Yupong(1d)
Zhou Yinnan(5d) Zhou Yinnan
W+R
Zhou Pingqiang
W+R
Lin Tingyi(2d)
Zhou Pingqiang(6d) Zhou Pingqiang
W+R
Zhao Puizhe(3d)
Lin Zhihan(9d) Lin Zhihan
B+R
Lin Zhihan
W+4.5
Lin Zhihan
B+R
Zhang Yuanrong(2d)
Huang Daolong(1d) Huang Daolong
B+R
Yu Lijun(1d)
Chen Qirui(3d) Chen Qirui
B+R
Gao Jun
B+R
Chen Qingyu(2d)
Xia Daming(6d) Gao Jun
W+R
Gao Jun(2d)
Lin Lixiang(6d) Huang Chengyi
B+R
Xu Haohong
B+6.5
Xu Haohong
B+R
Lin Shuyang
B+R
Huang Chengyi(3d)
Xu Haohong(2d) Xu Haohong
W+R
Xu Yukqi(1d)
Lin Xiuping(5d) Liu Jianchang
B+4.5
Lin Jiehan
W+R
Liu Jianchang(2d)
Chen Yida(5d) Lin Jiehan
W+1.5
Lin Jiehan(2d)
Yang Bowei(HC) Yang Bowei
B+R
Yang Bowei
W+R
Lin Shuyang
B+R
Xiao Ailin(2d)
Zhou Keping(5d) Huang Yancheng
W+R
Huang Yancheng(2d)
Lin Shuyang(8d) Lin Shuyang
B+R
Lin Shuyang
B+0.5
Xu Changzheng(2d)
Lin Shixun(3d) Lin Shixun
B+R
Ding Shaojie(3d)
Note;
 (HC); Haifong Cup (Q); Qiwang (T); Tianyuan (S); Shiduan

History;
 2015-02-10 Page was created.
 2015-03-07,09,12,16,19 Updated.
 2015-04-23,30 Updated.

6th Haifong Cup

Host Organization: Haifong Qiyuan.
Players 1st round
02-13
2nd round
03-03
3rd round
03-06
4th round
03-10
Quarterfinals
03-31
Semifinals
04-03
Final
Wang Yuanjun(HC) Wang Yuanjun
W+R
Wang Yuanjun
B+R
Wang Yuanjun
B+R
Wang Yuanjun
B+5.5
Yang Bowei
W+4.5
1st round
Yang Bowei
B+R
05-08
 
2nd round
Chen Shiyuan
B+R
05-15
 
3rd round
Yang Bowei
W+R
05-22
 
Yang Bowei
won by 2-1
Huang Daolong(1d) Lin Xinwei
W+R
Lin Xinwei(1d)
Huang Yancheng(2d) Huang Yancheng
B+R
Yu Chengjuei(3d)
Yang Mengyun(4d) Yang Mengyun
B+R
Yang Mengyun
B+R
Dang Xijun(2d)
Lin Shixun(2d) Lin Shixun
B+R
Chen Qingyu(2d)
Lin Zhihan(9d) Lin Zhihan
B+R
Lin Zhihan
B+R
Lin Shuyang
B+R
Cai Wenhe(1d)
Gao Jun(2d) Gao Jun
B+R
Li Wei(1d)
Lin Shuyang(7d) Lin Shuyang
W+10.5
Lin Shuyang
B+R
Chen Guoxin(4d)
Zhou Keping(5d) Zhou Keping
W+R
Huang Chengyi(3d)
Zhou Junxun(9d) Zhou Junxun
W+R
Huang Xiangren
B+3.5
Liu Yaowen
W+R
Yang Bowei
B+R
Yu Lijun(1d)
Huang Xiangren(6d) Huang Xiangren
B+6.5
Zhang Huaiyi(3d)
Zhou Yinnan(5d) Zhou Yinnan
B+R
Liu Yaowen
W+R
Dong Youtong(1d)
Liu Yaowen(5d) Liu Yaowen
B+R
Zhang Yuanrong(2d)
Lin Junyan(5d) Liao Guanghong
W+R
Liao Guanghong
B+4.5
Yang Bowei
B+R
Liang Guanghong(3d)
Lin Shimin(1d) Lin Shimin
B+R
Peng Jinghua(7d)
Yang Bowei(3d) Yang Bowei
B+R
Yang Bowei
B+R
Tuan Yupong(1d)
Xu Haohong(1d) Xu Haohong
W+R
Xiao Ailin(2d)
Xiao Zhenghao(T) Xiao Zhenghao
B+R
Xiao Zhenghao
B+R
Xiao Zhenghao
B+R
Xiao Zhenghao
W+R
Chen Shiyuan
B+3.5
Zhao Puizhe(3d) Zhao Puizhe
W+R
Cai Chengwei(1d)
Zhou Pingqiang(5d) Zhou Pingqiang
W+R
Xia Daming(6d)
Lin Yuxiang(5d) Chen Xi
W+R
Chen Xi
W+R
Chen Xi(3d)
Wang Xiangjie(2d) Liu Jianchang
 
Liu Jianchang(3d)
Hei Jiajia(6d) Hei Jiajia
W+R
Hei Jiajia
B+R
Hei Jiajia
W+0.5
Chen Guanwei(3d)
Chen Yixiang(4d) Chen Feng
B+R
Chen Feng(3d)
Zhang Zhengping(3d) Zhang Zhengping
B+R
Zhang Zhengping
B+R
Chen Quanming(1d)
Chen Yida(5d) Chen Yida
B+13.5
Fan Yangbo(3d)
Chen Shiyuan(9d) Chen Shiyuan
W+0.5
Chen Shiyuan
W+6.5
Chen Shiyuan
B+5.5
Chen Shiyuan
W+R
Xu Yukqi(1d)
Lin Shengxian(8d) Lin Shengxian
B+R
Ding Shaojie(3d)
Lin Xiuping(5d) Lin Xiuping
Default
He Chengwei
W+R
Chen Mingjin(1d)
Zhang Zhehao(5d) He Chengwei
W+R
He Chengwei(1d)
Lin Lixiang(6d) Lin Lixiang
B+R
Lin Lixiang
B+R
Lin Lixiang
B+R
Chen Yongqi(1d)
Zhang Kaixin(5d) Zhang Kaixin
B+R
Lin Jiehan(1d)
Chen Qirui(2d) Chen Qirui
W+4.5
Chen Qirui
W+R
Chen Qiulong(3d)
Lin Tingyi(2d) Lin Tingyi
Default
Su Shengfang(3d)
Note;
 (HC); Haifong Cup (T); Tianyuan

History;
 2014-02-13 Page was created.
 2014-03-03,06,10,31 Updated.
 2014-04-03 Updated.
 2014-05-08,15,23 Updated.

5th Haifong Cup

Host Organization: Haifong Qiyuan.
Players 1st round
03-07
2nd round
03-14,22
3rd round
03-28
Quarterfinals
04-11,15
Semifinals
04-25,30
Final
Chen Shiyuan(HC) Chen Shiyuan
B+R
03-14
Chen Shiyuan
W+R
Chen Shiyuan
B+R
04-11
Wang Yuanjun
W+4.5
04-30
1st round
Xiao Zhenghao
B+1.5
05-02
 
2nd round
Wang Yuanjun
B+5.5
05-09
 
3rd round
Wang Yuanjun
B+R
05-16
 
Wang Yuanjun
won by 2-1
Huang Yancheng(2d) Chen Yongan
B+R
Chen Yongan(6d)
Lin Shixun(2d) Lin Shixun
B+R
Liu Yaowen
B+1.5
03-14
Huang Chengyi(3d)
Liu Yaowen(5d) Liu Yaowen
B+1.5
Tuan Yupong(1d)
Lin Shuyang(7d) Lin Shuyang
W+R
Lin Shuyang
B+0.5
03-14
Lin Lixiang
B+R
Chen Quanming(1d)
Chen Yida(5d) Chen Yida
W+R
Li Kuihan(1d)
Lin Lixiang(5d) Lin Lixiang
B+R
Lin Lixiang
W+R
03-14
Chen Mingjin(1d)
Chen Feng(3d) Chen Feng
B+R
Xu Changzheng(2d)
Zhou Junxun(S) Zhou Junxun
B+R
Lin Tingyi
W+3.5
03-14
Zhang Zhehao
W+R
Wang Yuanjun
B+3.5
04-11
Chen Qirui(1d)
Zhou Keping(5d) Lin Tingyi
B+R
Lin Tingyi(2d)
Zhang Zhehao(4d) Zhang Zhehao
B+R
Zhang Zhehao
W+R
03-14
Chen Guoxin(4d)
Xia Daming(6d) Xia Daming
B+3.5
Dang Xijun(2d)
Wang Yuanjun(5d) Wang Yuanjun
W+R
Wang Yuanjun
B+R
03-14
Wang Yuanjun
W+1.5
Li Wei(1d)
Lin Shengxian(8d) Lin Shengxian
W+7.5
Fan Yangbo(3d)
Huang Xiangren(6d) Huang Xiangren
B+1.5
Ye Hongyuan
W+R
03-14
Qin Shi(2d)
Ye Hongyuan(3d) Ye Hongyuan
B+R
Zhang Huaiyi(3d)
Wei Haoting(2d) Wei Haoting
W+3.5
Zhou Yinnan
B+R
03-22
Lin Junyan
B+9.5
Lin Junyan
W+R
04-15
Xiao Zhenghao
W+3.5
04-25
Zhang Kaixin(4d)
Cai Wenhe(1d) Zhou Yinnan
W+R
Zhou Yinnan(4d)
Wang Xiangjie(2d) Ding Shaojie
W+1.5
Lin Junyan
B+R
03-14
Ding Shaojie(3d)
Lin Shimin(1d) Lin Junyan
W+R
Lin Junyan(5d)
Chen Qiulong(3d) Yang Mengyun
W+5.5
Yang Mengyun
B+1.5
03-14
Lin Zhihan
B+4.5
Yang Mengyun(4d)
Peng Junde(1d) Zhou Pingqiang
W+R
Zhou Pingqiang(5d)
Zhang Zhengping(3d) Su Shengfang
B+R
Lin Zhihan
B+R
03-14
Su Shengfang(2d)
Xu Haohong(1d) Lin Zhihan
B+R
Lin Zhihan(9d)
Zhang Yuanrong(2d) Zhang Yuanrong
 
Lin Xiuping
W+R
03-14
Hei Jiajia
B+0.5
Xiao Zhenghao
W+6.5
04-11
Chen Xi(3d)
Chen Yongqi(1d) Lin Xiuping
W+R
Lin Xiuping(5d)
Lin Jiehan(1d) Gao Jun
W+R
Hei Jiajia
B+R
03-14
Gao Jun(1d)
Wang Xuechuan(2d) Hei Jiajia
B+R
Hei Jiajia(6d)
Xiao Ailin(2d) Lin Yuxiang
B+R
Lin Yuxiang
W+2.5
03-14
Xiao Zhenghao
B+R
Lin Yuxiang(4d)
Liu Jianchang(2d) Chen Yixiang
W+R
Chen Yixiang(4d)
Yu Chengjuei(2d) Yu Chengjuei
B+R
Xiao Zhenghao
B+9.5
03-14
Peng Jinghua(7d)
Xiao Zhenghao(8d)
Note;
 (HC); Haifong Cup (S); Shiduan

History;
 2013-03-07 Page was created.
 2013-03-14,22,28 Updated.
 2013-04-11,17,25,30 Updated.
 2013-05-03,09 Updated.

4th Haifong Cup

Host Organization: Haifong Qiyuan.
Players 1st round
10-18
2nd round
11-01,07
3rd round
11-08
Quarterfinals
11-15
Semifinals
11-22
Final
Chen Shiyuan(Q) Chen Shiyuan
W+R
11-01
Chen Shiyuan
B+4.5
Chen Shiyuan
B+R
Chen Shiyuan
B+R
1st round
Chen Shiyuan
W+5.5
11-29
 
2nd round
Chen Shiyuan
B+R
12-06
 
3rd round
 
 
12-27
 
Chen Shiyuan
won by 2-0
Wang Xiangjie(2d) Wang Xiangjie
B+R
Chen Qingyu(2d)
Zhang Kaixin(4d) Xu Changzheng
W+14.5
Yang Mengyun
W+7.5
11-01
Xu Changzheng(2d)
Yang Mengyun(4d) Yang Mengyun
W+R
Rao Ruiyong(2d)
Lin Xiuping(4d) Lin Xiuping
B+0.5
Lin Xiuping
W+R
11-01
Lin Xiuping
W+R
Gao Jun(1d)
Zhang Zhengping(3d) Dang Xijun
B+2.5
Dang Xijun(2d)
Xia Daming(6d) Xia Daming
B+R
Xia Daming
W+R
11-01
Huang Chengyi(3d)
Zhou Pingqiang(5d) Zhou Pingqiang
B+R
Chen Xi(3d)
Xiao Zhenghao(8d) Xiao Zhenghao
B+R
11-01
Zhang Zhehao
B+0.5
Zhang Zhehao
B+0.5
Ding Shaojie(3d) Ding Shaojie
B+R
Fan Yangbo(3d)
Zhang Zhehao(4d) Zhang Zhehao
B+R
Zhang Zhehao
Default
11-01
Qin Shi(2d)
Zhang Yuanrong(2d) Zhang Yuanrong
B+R
Tuan Yupong(1d)
Lin Shuyang(7d) Lin Shuyang
W+R
Lin Shuyang
B+R
11-01
Lin Junyan
B+R
Lin Shixun(1d)
Chen Yida(4d) Cai Wenhe
W+R
Cai Wenhe(1d)
Lin Junyan(5d) Lin Junyan
B+R
Lin Junyan
W+R
11-01
Wang Xuechuan(2d)
Liu Yaowen(5d) Liu Yaowen
W+R
Peng Jinghua(7d)
Lin Zhihan(HC) Lin Zhihan
B+R
11-01
Lin Zhihan
B+R
Wang Yuanjun
B+3.5
Wang Yuanjun
W+4.5
Huang Yancheng(2d) Huang Yancheng
B+R
Chen Yongan(6d)
Chen Yixiang(4d) Chen Yixiang
W+4.5
Chen Yixiang
W+R
11-07
Wei Haoting(2d)
Su Shengfang(2d) Su Shengfang
W+R
Chen Guoxin(4d)
Lin Lixiang(5d) Lin Lixiang
W+R
Lin Lixiang
B+3.5
11-01
Wang Yuanjun
W+0.5
Lin Jiehan(1d)
Zhou Keping(5d) Xiao Ailin
W+0.5
Xiao Ailin(2d)
Wang Yuanjun(5d) Wang Yuanjun
B+R
Wang Yuanjun
W+6.5
11-01
Chen Qiulong(3d)
Zhou Yinnan(4d) Zhou Yinnan
B+R
Chen Quanming(1d)
Zhou Junxun(S) Zhou Junxun
B+3.5
11-01
Zhou Junxun
W+6.5
Zhou Junxun
B+R
Zhang Huaiyi(3d) Zhang Huaiyi
W+5.5
Lin Tingyi(1d)
Huang Xiangren(6d) Chen Mingjin
W+R
Lin Yuxiang
B+6.5
11-01
Chen Mingjin(1d)
Lin Yuxiang(4d) Lin Yuxiang
W+R
Li Kuihan(1d)
Hei Jiajia(6d) Hei Jiajia
B+2.5
Hei Jiajia
W+R
11-07
Ye Hongyuan
B+2.5
He Chengwei(1d)
Lin Shengxian(8d) Yu Chengjuei
B+R
Yu Chengjuei(3d)
Ye Hongyuan(2d) Ye Hongyuan
W+10.5
Ye Hongyuan
B+R
11-01
Chen Yongqi(1d)
Chen Feng(3d) Chen Feng
W+R
Peng Junde(1d)
Note;
 (HC); Haifong Cup (Q); Qiwang (S); Shiduan

History;
 2012-09-18 Page was created.
 2012-10-18 Updated.
 2012-11-07,08,15,22,29 Updated.
 2012-12-06 Updated.

3rd Haifong Cup

Host Organization: Haifong Qiyuan.
Players 1st round
09-29
2nd round
10-06
3rd round
10-13
Quarterfinals
10-20
Semifinals
10-27
Final
Chen Shiyuan(Q) Chen Shiyuan
W+2.5
Chen Shiyuan
Default
Chen Shiyuan
B+R
Zhou Junxun
W+R
1st round
Lin Zhihan
B+R
11-03
 
2nd round
Lin Zhihan
W+R
11-10
 
3rd round
 
 
11-17
 
Lin Zhihan
won by 2-0
Lin Ziyuan(1d) Lin Ziyuan
B+R
Chen Yongan(6d)
Yu Chengjuei(3d) Yu Chengjuei
W+R
Chen Yixiang
W+R
Wang Xuechuan(2d)
Chen Yixiang(3d) Chen Yixiang
W+0.5
Chen Yongqi(1d)
Lin Lixiang(4d) Lin Lixiang
W+R
Lin Lixiang
B+R
Zhang Zhengping(2d) Zhang Zhengping
B+R
Qin Shi(2d)
Liu Yaowen(4d) Liu Yaowen
B+R
Liu Yaowen
B+R
Yang Bowei(1d)
Zhou Keping(5d) Zhou Keping
B+R
Chen Guoxin(4d)
Zhou Junxun(9d) Zhou Junxun
B+R
Zhou Junxun
W+R
Zhou Junxun
W+9.5
Zhou Yinnan(4d) Zhou Yinnan
W+0.5
Xu Changzheng(2d)
Lin Xiuping(4d) Lin Xiuping
B+3.5
Lin Xiuping
W+R
Wei Haoting(2d)
Ding Shaojie(2d) Wang Xiangjie
B+R
Wang Xiangjie(2d)
Lin Shuyang(7d) Chen Feng
W+7.5
Chen Feng
W+12.5
Fan Yangbo(2d) Chen Feng
B+R
Chen Feng(3d)
Peng Jinghua(7d) Huang Yancheng
B+R
Zhang Yuanrong
W+R
Huang Yancheng(1d)
Zhang Yuanrong(2d) Zhang Yuanrong
B+2.5
Cai Wenhe(1d)
Xiao Zhenghao(HC) Xiao Zhenghao
W+R
Lin Junyan
W+R
Hei Jiajia
W+3.5
Lin Zhihan
W+R
Xiao Ailin(1d) Chen Yida
B+R
Chen Yida(4d)
Lin Junyan(3d) Lin Junyan
B+9.5
Lin Junyan
B+R
Rao Ruiyong(2d)
Zhou Pingqiang(5d) Chen Quanming
W+0.5
Chen Quanming(1d)
Hei Jiajia(5d) Hei Jiajia
W+4.5
Hei Jiajia
W+5.5
Zhang Huaiyi(2d) Zhang Huaiyi
B+5.5
Tuan Yupong(1d)
Zhang Zhehao(4d) Ye Hongyuan
B+3.5
Ye Hongyuan
B+2.5
Ye Hongyuan(2d)
Lin Shengxian(8d) Peng Junde
B+14.5
Peng Junde(1d)
Lin Zhihan(G) Lin Zhihan
W+R
Lin Zhihan
W+R
Lin Zhihan
W+R
Chen Xi(2d) Chen Xi
W+R
Dang Xijun(1d)
Lin Yuxiang(4d) Lin Yuxiang
W+R
Yang Mengyun
W+R
Lin Tingyi(1d)
Yang Mengyun(3d) Yang Mengyun
B+R
Chen Mingjin(1d)
Wang Yuanjun(4d) Wang Yuanjun
B+R
Wang Yuanjun
W+R
Huang Xiangren(5d) Huang Xiangren
W+R
Chen Qingyu(1d)
Xia Daming(6d) Xia Daming
B+6.5
Zhang Kaixin
B+R
Su Shengfang(2d)
Zhang Kaixin(4d) Zhang Kaixin
B+R
Li Kuihan(1d)
Note;
 (HC); Haifong Cup (Q); Qiwang (G); Guoshou

History;
 2011-09-22 Page was created.
 2011-09-29 Updated.
 2011-10-06,15,22,29 Updated.
 2011-11-03,10 Updated.

2nd Haifong Cup

Host Organization: Haifong Qiyuan.
Players 1st round
09-02
2nd round
09-16
3rd round
09-23
Quarterfinals
09-30
Semifinals
10-14
Final
Chen Shiyuan(Q) Chen Shiyuan
W+R
Zhou Keping
B+R
Yu Chengjuei
W+R
Xiao Zhenghao
B+R
1st round
Xiao Zhenghao
W+R
10-28
 
2nd round
Xiao Zhenghao
B+R
11-03
 
3rd round
 
 
11-11
 
Xiao Zhenghao
won by 2-0
Chen Guanwei(2d) Zhang Yuanrong
W+10.5
Zhang Yuanrong(1d)
Qin Shi(2d) Dang Xijun
B+R
Zhou Keping
B+R
Dang Xijun(1d)
Zhou Keping(5d) Zhou Keping
B+6.5
Chen Mingjin(1d)
Liu Yaowen(4d) Yu Chengjuei
W+R
Yu Chengjuei
B+R
Yu Chengjuei(1d) Yu Chengjuei
W+R
Tuan Yupong(1d)
Chen Yongan(6d) Zhang Huaiyi
B+5.5
Zhang Huaiyi(2d) Zhang Huaiyi
B+R
Chen Guoxin(4d)
Zhou Junxun(9d) Zhou Junxun
B+R
Zhou Junxun
W+0.5
Xiao Zhenghao
B+6.5
Zhang Zhengping(2d) Liu Jianchang
W+1.5
Liu Jianchang(1d)
Zhou Yinnan(4d) Zhou Yinnan
W+3.5
Zhou Pingqiang
W+R
Li Jinxiong(1d)
Zhou Pingqiang(5d) Zhou Pingqiang
B+R
Chen Yongqi(1d)
Xiao Zhenghao(T) Xiao Zhenghao
B+R
Xiao Zhenghao
B+R
Xiao Ailin(1d) Chen Feng
B+R
Chen Feng(3d)
Chen Yixiang(3d) Lin Junyan
W+2.5
Lin Junyan
B+R
Lin Junyan(1d)
Zhang Kaixin(3d) Zhang Kaixin
B+R
Wang Xuechuan(2d)
Lin Zhihan(HC) Lin Zhihan
B+9.5
Lin Zhihan
B+R
Lin Zhihan
W+R
Lin Zhihan
W+R
Xu Changzheng(2d) Fan Yangbo
B+5.5
Fan Yangbo(2d)
Jian Lichen(5d) Jian Lichen
B+R
Jian Lichen
W+R
Peng Junde(1d)
Chen Xi(2d) Chen Xi
B+R
Chen Quanming(1d)
Huang Xiangren(5d) Zhao Puizhe
W+2.5
Lin Yuxiang
B+1.5
Zhao Puizhe(2d) Zhao Puizhe
B+R
Chen Yida(4d)
Xia Daming(5d) Lin Yuxiang
W+4.5
Lin Yuxiang(3d) Lin Yuxiang
B+R
Cai Wenhe(1d)
Lin Shuyang(6d) Lin Shuyang
W+R
Lin Xiuping
B+5.5
Lin Lixiang
B+R
Ding Shaojie(2d) Ding Shaojie
W+0.5
Chen Qingyu(1d)
Lin Xiuping(3d) Lin Xiuping
W+R
Lin Xiuping
B+3.5
Hei Jiajia(1d)
Yang Mengyun(3d) Yang Mengyun
W+3.5
Chen Qiulong(2d)
Lin Lixiang(3d) Lin Lixiang
W+R
Lin Lixiang
B+13.5
Peng Jinghua(7d) Peng Jinghua
W+R
Li Kuihan(1d)
Wang Yuanjun(3d) Lin Shengxian
W+R
Huang Chengyi(2d) Lin Shengxian
W+R
Lin Shengxian(8d)
Note;
 (HC); Haifong Cup (Q); Qiwang (T); Tianyuan

History;
 2010-09-02 Page was created.
 2010-09-16,23,30 Updated.
 2010-10-14,28 Updated.
 2010-11-03 Updated.

1st Haifong Cup

Host Organization: Haifong Qiyuan.
Players 1st round 2nd round 3rd round Quarterfinals Semifinals Final
Lin Zhihan(T) Lin Zhihan
B+R
09-03
Lin Zhihan
B+5.5
09-17
Lin Zhihan
B+R
10-15
Lin Zhihan
B+R
10-29
1st round
Lin Zhihan
W+R
11-05
 
2nd round
Chen Shiyuan
W+R
11-12
 
3rd round
Lin Zhihan
B+R
11-19
 
Lin Zhihan
won by 2-1
Wang Xiangjie(1d) Wang Xiangjie
B+R
08-27
Xu Changzheng(1d)
Yu Chengjuei(1d) Yu Chengjuei
W+R
08-20
Yu Chengjuei
W+6.5
09-03
Dai Jiashen(7d)
Peng Jinghua(7d) Peng Jinghua
Default
08-20
Chen Qingyu(1d)
Liu Yaowen(3d) Lin Yuxiang
W+R
09-03
Lin Yuxiang
W+R
09-17
Lin Yuxiang(3d) Lin Yuxiang
W+R
08-20
Dang Xijun(1d)
Lin Lixiang(3d) Lin Lixiang
W+19.5
09-03
Lin Shengxian(7d) Lin Shengxian
W+R
08-20
Zhang Yuanrong(1d)
Xiao Zhenghao(7d) Xiao Zhenghao
W+R
09-03
Wang Yuanjun
B+0.5
09-17
Wang Yuanjun
W+R
10-15
Tuan Yupong(1d) Tuan Yupong
B+R
08-20
Chen Guoxin(4d)
Liao Kwanghong(2d) Liao Kwanghong
W+R
08-20
Wang Yuanjun
B+R
09-03
Li Jingbin(1d)
Wang Yuanjun(2d) Wang Yuanjun
W+R
08-20
Chen Mingjin(1d)
Lin Shuyang(6d) Zhou Keping
W+5.5
09-03
Zhou Keping
B+R
09-17
Zhou Keping(4d) Zhou Keping
B+R
08-20
Yang Zhide(5d)
Huang Xiangren(5d) Jian Lichen
B+7.5
08-20
Jian Lichen
B+R
09-03
Jian Lichen(1d)
Zhang Kaixin(3d) Zhang Kaixin
B+R
08-20
Zhou Yinnan(3d)
Chen Shiyuan(Q) Chen Shiyuan
B+9.5
09-10
Chen Shiyuan
W+R
09-24
Chen Shiyuan
B+R
10-22
Chen Shiyuan
W+R
10-29
Zhang Zhengping(1d) Zhang Zhengping
B+R
08-27
Chen Xi(2d)
Qin Shi(2d) Qin Shi
B+R
08-27
Zhou Pingqiang
B+R
09-10
Wang Xuechuan(2d)
Zhou Pingqiang(4d) Zhou Pingqiang
W+R
08-27
Chen Yongqi(1d)
Yoo Kyeongmin(6d) Yoo Kyeongmin
W+5.5
09-10
Yoo Kyeongmin
B+R
09-24
Huang Chengyi(2d) Huang Chengyi
W+R
08-27
Liu Jianchang(1d)
Xia Daming(5d) Xia Daming
B+4.5
09-10
Chen Yongan(6d) Chen Yongan
B+R
08-27
Li Kuihan(1d)
Zhou Junxun(9d) Zhou Junxun
B+11.5
09-17
Zhou Junxun
B+R
09-24
Lin Xiuping
B+R
10-22
Dong Youtong(1d) Fan Yangbo
B+4.5
08-27
Fan Yangbo(2d)
Chen Yixiang(3d) Chen Yixiang
W+R
08-27
Zhao Puizhe
B+0.5
09-10
Cai Wenhe(1d)
Zhao Puizhe(2d) Zhao Puizhe
B+R
08-27
Rao Ruiyong(2d)
Lin Xiuping(2d) Lin Xiuping
W+R
09-10
Lin Xiuping
B+15.5
09-24
Zhang Huaiyi(2d) Zhang Huaiyi
W+R
08-27
Xiao Ailin(1d)
Zhang Zhehao(3d) Chen Guanwei
W+6.5
08-27
Yang Mengyun
B+R
09-10
Chen Guanwei(1d)
Yang Mengyun(3d) Yang Mengyun
B+2.5
08-27
Chen Quanming(1d)
Note;
 (Q); Qiwang (T); Tianyuan

History;
 2009-08-18 Page was created.
 2009-08-20,27 Updated.
 2009-09-03,10,17,24 Updated.
 2009-10-15,22,29 Updated.
 2009-11-05,12,19 Updated.