Female Mingren

3rd Female Mingren

Organizers: Chinese Professional Weiqi Association
Sponsors: Tasen Go Art Culture Foundation

Tournament table

Players 1st round03-06 2nd round03-20 Winner's final Final
Dang Xijun(2d) Su Shengfang Zhang Kaixin 1st round 2nd round
Su Shengfang(3d)
Zhang Kaixin(5d) Zhang Kaixin
Yu Lijun(3d)
Lu Yuhua(3d) Lu Yuhua Yang Zixuan
Lin Yuting(1d)
Yang Zixuan(3d) Yang Zixuan
Bai Xinhui(2d)
--- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament ---
Dang Xijun(2d) Dang Xijun
Lin Yuting(1d)
Su Shengfang(3d)
Yu Lijun(3d) Bai Xinhui
Bai Xinhui(2d)
Lu Yuhua(3d)
Players 1st round03-20 2nd round Loser's semifinal Loser's final Final