2nd Mingren

Organizers: PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION, Haifong Qiyuan

Tournament table

Players 1st round03-08 2nd round03-11 3rd round03-15 Semifinals Final
Lin Junyan(M) Lin JunyanB+15.5 Lin JunyanW+R Lin JunyanB+R 1st roundXu HaohongW+R03-18 2nd roundXu HaohongB+R03-22 3rd round03-25 Xu Haohongwon by 2-0 1st roundWang YuanjunB+R04-08 2nd roundXu HaohongB+R04-15 3rd roundXu HaohongW+R04-22 4th roundXu HaohongB+R04-29 5th roundXu HaohongW+R05-06 6th round05-13 7th round05-20 Xu Haohongwon by 4-1
Lin Xiuping(6d)
Yang Zixuan(4d) Yang ZixuanW+R
Chen Shoulian(3d)
Jian Jingting(5d) Jian JingtingB+R Chen ShiyuanW+R
Chen Qirui(7d)
Chen Shiyuan(9d) Chen ShiyuanB+R
Lin Xinyi(3d)
Cai Chengwei(4d) Cai ChengweiW+R Lu YichuanW+0.5 Xu HaohongB+R
Niu Shite(3d)
Xu Yukqi(4d) Lu YichuanB+R
Lu Yichuan(4d)
Lin Jiehan(4d) Lin JiehanB+R Xu HaohongB+R
Huang Wei(2d)
Lin Yuxiang(5d) Xu HaohongB+R
Xu Haohong(Q)
Wang Yuanjun(T) Wang YuanjunW+R Wang YuanjunB+R Wang YuanjunW+R 1st roundWang YuanjunB+R03-18 2nd roundWang YuanjunW+R03-22 3rd round03-25 Wang Yuanjunwon by 2-0
Yang Bowei(7d)
Lu Yuhua(3d) Lu YuhuaW+1.5
Xiao Zhenghao(9d)
Lin Lixiang(8d) Li WeiB+R Lin ShixunW+R
Li Wei(5d)
Lin Yancheng(3d) Lin ShixunB+R
Lin Shixun(7d)
Lai Junfu(UMC) Xu QingenW+2.5 Xu QingenW+R Xu QingenB+R
Xu Qingen(3d)
Lin Shuyang(9d) Lin ShuyangB+R
Zhou Yinnan(6d)
Zeng Pinjie(2d) Chen XiB+R Chen XiW+R
Chen Xi(4d)
Liu Yaowen(6d) Liu YaowenW+R
Yu Lijun(3d)