14th Qiwang

Organizers: Haifong Qiyuan, PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION

Title match

Players 1st round11-08 2nd round11-11 3rd round11-15 4th round11-18 5th round11-22 6th round11-25 7th round11-29
Xu Haohong (Qiwang) B+R W+R B+R
Lin Junyan (8 dan) B+R W+R B+2.5 B+R

4th place decision match

Players Result11-01
Chen Qirui(7d) Lai JunfuW+R
Lai Junfu(6d)

League

Rank Players W.Y L.Y J.J L.L C.Q C.C X.Z L.F Result
1 Wang Yuanjun(T) - X10-28 B+R10-25 B+3.510-21 X10-18 W+R10-14 X10-07 W+R10-04 4-3 2
2 Lin Junyan(8d) B+R10-28 - B+R10-14 W+R10-25 W+R10-07 B+R10-21 B+R10-04 W+R10-18 7-0 C
3 Jian Jingting(6d) X10-25 X10-14 - X10-07 X10-21 B+R10-04 X10-18 W+R10-28 2-5 DM
4 Lin Lixiang(8d) X10-21 X10-25 B+0.510-07 - W+R10-04 W+3.510-18 B+0.510-28 X10-14 4-3 3
5 Chen Qirui(7d) W+R10-18 X10-07 W+R10-21 X10-04 - B+R10-28 B+R10-14 X10-25 4-3 DM
5 Cai Chengwei(4d) X10-14 X10-21 X10-04 X10-18 X10-28 - X10-25 X10-07 0-7 DM
5 Xiao Zhenghao(9d) W+R10-07 X10-04 B+R10-18 X10-28 X10-14 W+0.510-25 - X10-21 3-4 DM
5 Lai Junfu(6d) X10-04 X10-18 X10-28 B+R10-14 W+R10-25 W+R10-07 W+R10-21 - 4-3 4

The last preliminary tournament

Players 1st round09-09 2nd round09-13 Semifinals09-16 Final09-23
Chen Qirui(7d) Chen QiruiW+R Chen QiruiB+R Chen QiruiW+R Chen QiruiB+0.5
Lin Xinwei(3d)
Huang Shiyuan(4d) Huang ShiyuanB+R
Yang Zixuan(4d)
Su Shengfang(3d) Chen ShiyuanB+R Cai ChengweiW+R
Chen Shiyuan(9d)
Cai Chengwei(4d) Cai ChengweiW+R
Chen Shoulian(3d)
Li Wei(5d) Li WeiW+R Li WeiB+R Li WeiW+R
Ding Shaojie(4d)
Yu Lijun(3d) Lin ShiminW+R
Lin Shimin(4d)
Juan Chengjun(2d) Juan ChengjunB+R Pai XinhuiB+R
Zhang Jiahuan(2d)
Chen Feng(5d) Pai XinhuiB+R
Pai Xinhui(3d)
Xu Qingen(3d) Xu QingenW+R Xu QingenB+R Niu ShiteW+1.5 Lai JunfuW+R
Xu Yukqi(4d)
Liu Yaowen(6d) Lin HanchangB+R
Lin Hanchang(1d)
Niu Shite(3d) Niu ShiteB+R Niu ShiteB+R
Lin Shixun(7d)
Liu Yifang(1d) Huang WeiW+R
Huang Wei(2d)
Xiao Zhenghao(9d) Xiao ZhenghaoB+R Xiao ZhenghaoW+5.5 Lai JunfuW+R
Liu Yuxiang(5d)
Chen Xi(5d) Chen XiW+R
Lu Yichuan(4d)
Zhou Keping(6d) Lai JunfuB+R Lai JunfuB+R
Lai Junfu(UMC)
Lin Shuyang(9d) Lin YanchengW+0.5
Lin Yancheng(3d)
--- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament ---
Lin Xinwei(3d) Yang ZixuanW+5.5 Yang ZixuanW+R Chen FengW+R Niu ShiteB+0.5 Cai Chengwei
Yang Zixuan(4d)
Su Shengfang(3d) Chen ShoulianW+R
Chen Shoulian(3d)
Ding Shaojie(4d) Ding ShaojieW+0.5 Chen FengW+R
Yu Lijun(3d)
Zhang Jiahuan(2d) Chen FengW+1.5
Chen Feng(5d)
Niu Shite(3d)
Lin Hanchang(1d) Lin HanchangW+0.5 Chen XiB+R Cai ChengweiW+R
Huang Wei(2d)
Chen Xi(5d) Chen XiB+R
Lin Yancheng(3d)
Cai Chengwei(4d) Cai ChengweiW+R
Pai Xinhui(3d)
Xu Yukqi(4d) Xu YukqiW+R Xu YukqiW+2.5 Lin ShuyangW+R Li WeiB+R Xiao ZhenghaoB+R
Liu Yaowen(6d)
Lin Shixun(7d) Lin ShixunW+R
Liu Yifang(1d)
Lin Yuxiang(5d) Lu YichuanW+R Lin ShuyangB+R
Lu Yichuan(4d)
Zhou Keping(6d) Lin ShuyangDefault
Lin Shuyang(9d)
Li Wei(5d)
Huang Shiyuan(3d) Huang ShiyuanB+R Juan ChengjunB+R Xiao ZhenghaoW+R
Chen Shiyuan(9d)
Lin Shimin(4d) Juan ChengjunW+5.5
Juan Chengjun(2d)
Xu Qingen(3d) Xiao ZhenghaoB+R
Xiao Zhenghao(9d)
Players 1st round09-13 2nd round09-16 3rd round09-23 Semifinals09-27 Final09-30