Qiwang

15th Qiwang

Organizers: Haifong Qiyuan, PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION

The last preliminary tournament

Players 1st round07-07 2nd round07-28 Semifinals08-04 Final08-08
Jian Jingting(6d) Jian JingtingW+R Jian JingtingW+R Xu QingenW+R
Zhang Jiahuan(2d)
Huang Shiyuan(4d) Yang BoweiB+R
Yang Bowei(7d)
Xu Qingen(4d) Xu QingenB+R Xu QingenB+R
Chen Shiyuan(9d)
Lin Xiuping(7d) Lin XiupingB+3.5
Chen Shaoxuan(2d)
Chen Qirui(7d) Chen QiruiB+R Chen QiruiW+1.5 Chen QiruiW+R
Yang Mengyun(4d)
Lin Xinwei(3d) Lin XinweiW+R
Zhi Jingyao(2d)
Yu Lijun(4d) Lin YanchengW+R Chen XiB+R
Lin Yancheng(4d)
Chen Xi(5d) Chen XiB+R
Huang Yancheng(3d)
Xiap Zhenghao(9d) Niu ShiteB+0.5 Niu ShiteB+R Li WeiW+R
Niu Shite(4d)
Chen Weiting(3d) Chen WeitingW+R
Lu Yuhua(4d)
Chen Yida(5d) Zhang ZhehaoW+R Li WeiB+0.5
Zhang Zhehao(6d)
Li Wei(6d) Li WeiB+R
Zhou Keping(6d)
Cai Chengwei(5d) Cai ChengweiW+R Chan YitienW+3.5 Lu YuchuanW+R
Lin Shixun(7d)
Chan Yitien(3d) Chan YitienB+R
Huang Xiupu(2d)
Chen Shoulien(3d) Lu YuchuanW+2.5 Lu YuchuanB+R
Lu Yuchuan(5d)
Lin Shuyang(9d) Lin ShuyangB+R
Zhou Yinnan(6d)
--- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament ---
Zhang Jiahuan(2d) Huang ShiyuanB+R Huang ShiyuanW+R
Huang Shiyuan(4d)
Chen Shiyuan(9d) Chen ShaoxuanW+R
Chen Shaoxuan(2d)
Yang Mengyun(4d) Zhi JingyaoW+1.5 Yu LijunW+R
Zhi Jingyao(2d)
Yu Lijun(4d) Yu LijunW+R
Huang Yancheng(3d)
Chen Weiting(3d) Zhang ZhehaoW+2.5
Zhang Zhehao(6d)
Cai Chengwei(5d) Lin ShuyangW+R
Lin Shuyang(9d)
Jian Jingting(6d)
Chen Xi(5d)
Xiao Zhenghao(9d) Xiao ZhenghaoB+R Xiao ZhenghaoW+R
Lu Yuhua(4d)
Chen Yida(5d) Zhou KepingW+0.5
Zhou Keping(6d)
Lin Shixun(7d) Huang XiupuW+R Zhou YinnanW+R
Huang Xiupu(2d)
Chen Shoulian(3d) Zhou YinnanW+R
Zhou Yinnan(6d)
Yang Bowei(7d) Lin XiupingB+R
Lin Xiuping(6d)
Lin Xinwei(3d) Lin XinweiW+1.5
Lin Yancheng(4d)
Niu Shite(4d)
Chan Yitien(3d)
Players 1st round07-28 2nd round08-04 3rd round08-08 Semifinals08-24 Final08-31