Xinren Wang

1st Xinren Wang(Shinjin O)

Host Organization: Haifong Qiyuan

Final round

Players Result
12-02
Lin Junyan (7 dan) Chen Qirui
W+R
Chen Qirui (4 dan)

League A

Rank Players Y.B L.W L.J X.Y H.S L.S L.Y H.D Result
1 Yang Bowei(5d) - X
11-09
W+2.5
11-11
X
11-16
W+R
11-18
X
11-23
W+R
11-25
Default
11-04
4-3 2
2 Li Wei(3d) B+R
11-09
- X
11-16
W+2.5
11-18
X
11-23
B+R
11-25
B+R
11-04
X
11-11
4-3 3
3 Lin Junyan(7d) X
11-11
B+R
11-16
- W+R
11-23
B+R
11-25
B+R
11-04
W+R
11-09
X
11-18
5-2 V
4 Xu Yukqi(2d) B+R
11-16
X
11-18
X
11-23
- X
11-04
B+R
11-09
W+R
11-11
B+6.5
11-25
4-3 4
5 Huang Shiyuan(1d) X
11-18
W+R
11-23
X
11-25
W+10.5
11-04
- X
11-11
X
11-16
W+R
11-09
3-4 6
6 Lin Shixun(5d) W+R
11-23
X
11-25
X
11-04
X
11-09
B+R
11-11
- B+R
11-18
Default
11-16
4-3 5
7 Lu Yuchuan(1d) X
11-25
X
11-04
X
11-09
X
11-11
W+R
11-16
X
11-18
- W+R
11-23
2-5 7
8 Huang Donglong(2d) X
11-04
W+R
11-11
Default
11-18
X
11-25
X
11-09
X
11-16
X
11-23
- 2-5 8

League B

Rank Players L.J J.J G.J L.X C.Q X.H C.C L.L Result
1 Lai Junfu(2d) - X
11-09
W+R
11-11
W+R
11-16
X
11-18
X
11-23
B+R
11-25
X
11-07
3-4 6
2 Jian Jingting(2d) W+R
11-09
- W+R
11-16
B+R
11-18
X
11-23
B+R
11-25
X
11-04
W+R
11-11
5-2 2
3 Gao Jun(3d) X
11-11
X
11-16
- W+R
11-23
X
11-25
X
11-04
X
11-09
X
11-18
1-6 7
4 Lin Xiuping(6d) X
11-16
X
11-18
X
11-23
- B+R
11-04
X
11-09
X
11-11
X
11-25
1-6 8
5 Chen Qirui(4d) B+R
11-18
B+R
11-23
B+R
11-25
X
11-04
- W+R
11-11
W+R
11-16
W+R
11-09
6-1 V
6 Xu Haohong(3d) W+R
11-23
X
11-25
W+R
11-04
W+R
11-09
X
11-11
- X
11-18
W+8.5
11-16
4-3 3
7 Cai Chengwei(3d) X
11-25
B+R
11-04
B+R
11-09
W+16.5
11-11
X
11-16
W+R
11-18
- X
11-23
4-3 4
8 Lin Lixiang(7d) B+R
11-07
X
11-11
B+R
11-18
B+1.5
11-25
X
11-09
X
11-16
W+R
11-23
- 4-3 5
History;
  2016-10-30 Table was created.
  2016-11-04,08,12,17,18,25,26 Updated.
  2016-12-03 Updated.