Xinren Wang

3rd Xinren Wang(Shinjin O)

Host Organization: Haifong Qiyuan

Final round

Players 1st round
12-04
2nd round
12-05
3rd round
12-14
Yang Bowei (6 dan) B+R B+R
Lai Junfu (3 dan) B+R
Yang Bowei won by 2-1.

League A

Rank Players J.J C.L C.C C.X X.Y L.Y L.J H.S Result
1 Jian Jingting(4d) - B+R
11-22
W+R
11-23
W+R
11-23
X
11-28
W+R
11-28
X
11-30
W+R
11-22
5-2 3
2 Chen Shoulian(2d) X
11-22
- W+R
11-23
X
11-28
X
11-28
X
11-30
W+R
11-22
B+R
11-23
3-4 DM
3 Cai Chengwei(3d) X
11-23
X
11-23
- W+0.5
11-28
X
11-30
X
11-22
X
11-22
W+0.5
11-28
2-5 DM
4 Chen Shaoxuan(1d) X
11-23
B+R
11-28
X
11-28
- W+0.5
11-22
W+R
11-22
X
11-23
X
11-30
3-4 4
5 Xu Yukqi(3d) W+R
11-28
W+R
11-28
W+R
11-30
X
11-22
- B+R
11-23
X
11-23
W+R
11-22
5-2 2
6 Lu Yuchuan(2d) X
11-28
W+R
11-30
B+R
11-22
X
11-22
X
11-23
- X
11-28
W+R
11-23
3-4 DM
7 Lai Junfu(3d) W+2.5
11-30
X
11-22
W+T
11-22
W+R
11-23
W+4.5
11-23
B+R
11-28
- W+R
11-28
6-1 V
8 Huang Shiyuan(2d) X
11-22
X
11-23
X
11-28
W+R
11-30
X
11-22
X
11-23
X
11-28
- 1-6 DM

League B

Rank Players C.Q Y.B L.Y L.S L.W L.P Y.Z Y.L Result
1 Chen Qirui(5d) - X
11-22
W+R
11-23
W+10.5
11-23
W+R
11-28
W+R
11-28
W+R
11-30
W+R
11-22
6-1 2
2 Yang Bowei(6d) W+R
11-22
- X
11-23
B+R
11-28
B+R
11-28
O
11-30
B+R
11-22
W+R
11-23
6-1 V
3 Lin Yancheng(2d) X
11-23
B+5.5
11-23
- X
11-28
X
11-30
X
11-22
B+R
11-22
W+8.5
11-28
3-4 4
4 Lin Shimin(3d) X
11-23
X
11-28
B+R
11-28
- X
11-22
W+R
11-22
X
11-23
X
11-30
2-5 DM
5 Li Wei(3d) X
11-28
X
11-30
O
11-30
B+R
11-22
- B+R
11-23
W+R
11-23
B+R
11-22
5-2 3
6 Lin Poyu(1d) X
11-28
X
11-30
B+R
11-22
X
11-22
X
11-23
- B+R
11-28
X
11-23
2-5 DM
7 Yang Zixuan(2d) X
11-30
X
11-22
X
11-22
W+R
11-23
X
11-23
X
11-28
- W+R
11-28
2-5 DM
8 Yu Lijun(3d) X
11-22
X
11-23
X
11-28
O
11-30
X
11-22
W+6.5
11-23
X
11-28
- 2-5 DM