Xinren Wang

4th Xinren Wang

Host Organization: Haifong Qiyuan

Final round

Players 1st round
11-26
2nd round
12-10
3rd round
12-17
Lin Shixun (6 dan) W+R B+R
Lu Yuchuan (3 dan) W+R

League A

Rank Players Y.B C.W L.Ya N.S J.J Y.L L.Yu C.C Result
1 Yang Bowei(X) - B+R
10-23
W+R
10-25
W+R
10-25
X
11-06
W+R
11-06
X
11-08
B+R
10-23
5-2 3
2 Chen Weiting(1d) X
10-23
- B+R
10-25
W+R
11-06
X
11-06
B+R
11-08
X
10-23
X
10-25
3-4 DM
3 Lin Yancheng(3d) X
10-25
X
10-25
- X
11-06
X
11-08
W+R
10-23
X
10-23
X
11-06
1-6 DM
4 Niu Shite(2d) X
10-25
X
11-06
W+R
11-06
- X
10-23
W+R
10-23
X
10-25
X
11-08
2-5 DM
5 Jian Jingting(4d) W+R
11-06
B+R
11-06
W+R
11-08
B+R
10-23
- W+R
10-25
X
10-25
W+2.5
10-23
6-1 2
6 Yu Lijun(2d) X
11-06
X
11-08
X
10-23
X
10-23
X
10-25
- X
11-06
X
10-25
0-7 DM
7 Lu Yuchuan(3d) B+1.5
11-08
B+R
10-23
W+R
10-23
W+R
10-25
W+R
10-25
B+R
11-06
- B+R
11-06
7-0 1
8 Cai Chengwei(4d) X
10-23
B+3.5
10-25
B+R
11-06
W+R
11-08
X
10-23
W+R
10-25
X
11-06
- 4-3 4

League B

Rank Players L.J H.Y L.Sx Y.Z C.Q L.Sm H.S X.Q Result
1 Lai Junfu(4d) - W+R
10-23
X
10-25
B+R
10-25
X
11-06
X
11-06
X
11-08
B+T
10-23
3-4 DM
2 Huang Yancheng(3d) X
10-23
- W+R
10-25
X
11-06
X
11-06
W+6.5
11-08
X
10-23
X
10-25
2-5 DM
3 Lin Shixun(6d) B+R
10-25
X
10-25
- B+R
11-06
B+R
11-08
X
10-23
W+R
10-23
W+R
11-06
5-2 1
4 Yang Zhixuan(3d) X
10-25
W+R
11-06
X
11-06
- X
10-23
X
10-23
W+2.5
10-25
X
11-08
2-5 DM
5 Chen Qirui(6d) B+R
11-06
W+R
11-06
X
11-08
W+R
10-23
- X
10-25
X
10-25
B+R
10-23
4-3 DM
6 Lin Shimin(3d) W+R
11-06
X
11-08
W+R
10-23
W+R
10-23
W+R
10-25
- X
11-06
X
10-25
4-3 4
7 Huang Shiyuan(3d) W+2.5
11-08
W+R
10-23
X
10-23
X
10-25
W+R
10-25
W+R
11-06
- X
11-06
4-3 3
8 Xu Qingen(2d) X
10-23
B+R
10-25
X
11-06
W+R
11-08
X
10-23
B+R
10-25
W+R
11-06
- 4-3 2