Xinren Wang

2nd Xinren Wang(Shinjin O)

Host Organization: Haifong Qiyuan

Final round

Players Result
08-14
Xu Haohong(3d) Xu Haohong
W+2.5
Jian Jingqing(3d)

League A

Rank Players X.H G.J L.W H.Y L.F L.H L.S W.Z Result
1 Xu Haohong(3d) - B+R
08-02
W+2.5
08-04
B+R
08-04
B+R
08-07
W+0.5
08-07
W+R
08-11
W+R
08-02
7-0 V
2 Gao Jun(3d) X
08-02
- X
08-04
B+R
08-07
X
08-07
B+R
08-11
X
08-02
X
08-04
2-5 5
3 Li Wei(3d) X
08-04
W+6.5
08-04
- W+R
08-07
X
08-11
W+R
08-02
W+R
08-02
X
08-07
4-3 3
4 Huang Yancheng(3d) X
08-04
X
08-07
X
08-07
- X
08-02
X
08-02
X
08-04
O
08-11
1-6 8
5 Lai Junfu(2d) X
08-07
B+R
08-07
W+R
08-11
B+R
08-02
- B+R
08-04
X
08-04
B+R
08-02
5-2 2
6 Lin Jiehan(2d) X
08-07
X
08-11
X
08-02
B+R
08-02
X
08-04
- X
08-07
B+R
08-04
2-5 6
7 Lin Shixun(6d) X
08-11
W+R
08-02
X
08-02
W+R
08-04
X
08-04
W+R
08-07
- W+R
08-07
4-3 4
8 Wang Zhihong(1d) X
08-02
W+1.5
08-04
W+R
08-07
X
08-11
X
08-02
X
08-04
X
08-07
- 2-5 7

League B

Rank Players C.Q L.S X.Y H.S J.J L.T C.C L.Y Result
1 Chen Qirui(4d) - X
08-02
X
08-04
B+R
08-04
B+R
08-07
B+0.5
08-07
W+R
08-11
B+R
08-02
5-2 2
2 Lin Shimin(2d) W+R
08-02
- W+0.5
08-04
X
08-07
X
08-07
B+R
08-11
B+R
08-02
X
08-04
4-3 3
3 Xu Yukqi(3d) W+R
08-04
X
08-04
- B+R
08-07
X
08-11
B+1.5
08-02
X
08-02
X
08-07
3-4 5
4 Huang Shiyuan(2d) X
08-04
B+5.5
08-07
X
08-07
- X
08-02
B+R
08-02
B+R
08-04
B+R
08-11
4-3 4
5 Jian Jingting(3d) X
08-07
W+R
08-07
B+R
08-11
W+R
08-02
- B+7.5
08-04
W+R
08-04
W+R
08-02
6-1 V
6 Lin Tingyi(2d) X
08-07
X
08-11
X
08-02
X
08-02
X
08-04
- X
08-07
B+R
08-04
1-6 8
7 Cai Chengwei(3d) X
08-11
X
08-02
B+5.5
08-02
X
08-04
X
08-04
W+0.5
08-07
- W+R
08-07
3-4 6
8 Lu Yichuan(1d) X
08-02
W+R
08-04
B+R
08-07
X
08-11
X
08-02
X
08-04
X
08-07
- 2-5 7
History;
  2017-07-31 Table was created.
  2017-08-03,04,08,11,16 Updated.