Xinren Wang

5th Xinren Wang

Organizers: Haifong Qiyuan
Sponsors: PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION

Final round

Players 1st round06-22 2nd round06-29 3rd round07-02
Chen Qirui (6 dan) B+R
Li Wei (5 dan) B+R W+R

League A

Rank Players L.Y C.W C.C L.Y X.Q N.S J.J C.Q Result
1 Lu Yuchuan(4d) - B+R06-04 W+R06-08 W+R06-08 B+R06-11 B+R06-11 X06-15 X06-04 5-2 2
2 Chen Weiting(2d) X06-04 - X06-08 B+R06-11 X06-11 B+R06-15 X06-04 X06-08 2-5 6
3 Cai Chengwei(4d) X06-08 B+1.506-08 - X06-11 X06-15 W+R06-04 W+R06-04 X06-11 3-4 5
4 Lin Yancheng(3d) X06-08 X06-11 B+R06-11 - X06-04 X06-04 X06-08 X06-15 1-6 7
5 Xu Qingen(2d) X06-11 B+R06-11 W+R06-15 W+R06-04 - B+R06-08 X06-08 X06-04 4-3 4
6 Niu Shite(3d) X06-11 X06-15 X06-04 W+R06-04 X06-08 - X06-11 X06-08 1-6 8
7 Jian Jingting(5d) W+R06-15 W+R06-04 X06-04 W+R06-08 B+R06-08 W+R06-11 - X06-11 5-2 3
8 Chen Qirui(6d) B+1.506-04 B+R06-08 W+R06-11 B+R06-15 W+R06-04 W+R06-08 W+R06-11 - 7-0 1

League B

Rank Players L.S L.W L.S Y.Z H.S Y.L L.J H.Y Result
1 Lin Shixun(7d) - X06-04 B+R06-08 B+R06-08 X06-11 O06-11 W+R06-15 W+R06-04 5-2 2
2 Li Wei(5d) B+R06-04 - B+R06-08 X06-11 W+R06-11 W+R06-15 W+R06-04 B+R06-08 6-1 1
3 Lin Shimin(3d) X06-08 X06-08 - X06-11 B+R06-15 X06-04 W+R06-04 W+R06-11 3-4 5
4 Yang Zhixuan(3d) X06-08 W+R06-11 W+R06-11 - X06-04 B+R06-04 X06-08 W+R06-15 4-3 3
5 Huang Shiyuan(3d) W+0.506-11 X06-11 X06-15 B+T06-04 - W+R06-08 X06-08 W+R06-04 4-3 4
6 Yu Lijun(3d) X06-11 X06-15 B+R06-04 X06-04 X06-08 - X06-11 W+R06-08 2-5 7
7 Lai Junfu(5d) X06-15 X06-04 X06-04 B+R06-08 W+R06-08 B+R06-11 - X06-11 3-4 6
8 Huang Youteng(1d) X06-04 X06-08 X06-11 X06-15 X06-04 X06-08 W+R06-11 - 1-6 8