Meijin

45th Meijin

Organizers: The Asahi Shimbun, The Nihon Ki-in, Kansai Ki-in

League

Rank Players C.C K.R I.Y H.N Y.K M.D R.K I.R K.K Result
1 Cho U(9d) -
B+R
01-09
X
12-12

1-1
2 Kono Rin(9d)
- X
12-2601-300-1
3 Iyama Yuta(K)
B+R
12-26
-
B+R
01-16
2-0
4 Hane Naoki(G)


- W+2.5
12-12
01-30
1-0
5 Yamashita Keigo(9d)

X
01-16
X
12-12
-0-2
6 Murakawa Daisuke(J)

01-30-

X
12-12
0-1
7 Rin Kanketsu(8d) X
01-09

-

0-1
7 Ichiriki Ryo(8d) B+R
12-12


-
1-0
7 Kyo Kagen(8d)01-30

B+R
12-12


- 1-0

League scene

Player1(upper);winner
Player2(lower);loser
B|W+x.x|R ;result
xx-xx ;date
1
C.U
2
K.R
3
I.Y
4
H.N
5
Y.K
6
M.D
7
R.K
7
I.R
7
K.K
Round
1
(Dec.)
I.R
C.U
B+R12-12
K.K
M.D
B+R12-12
H.N
Y.K
W+2.512-12
I.Y
K.R
B+R12-26
0-1 0-1 1-0 1-0 0-1 0-1 - 1-0 1-0
Round
2
(Jan.)
C.U
R.K
B+R01-09
I.Y
Y.K
B+R01-16
K.R
M.D
01-30
H.N
K.K
01-30
1-1 2-0 0-2 0-1 -
Round
3
(Feb.)
C.U
K.K
K.R
R.K
H.N
M.D
Y.K
I.R
-
Round
4
(Mar.)
C.U
K.R
I.Y
M.D
Y.K
R.K
I.R
K.K
-
Round
5
(Apr.)
C.U
M.D
K.R
K.K
I.Y
I.R
H.N
R.K
-
Round
6
(May.)
C.U
Y.K
K.R
I.R
I.Y
H.N
R.K
K.K
-
Round
7
(Jun.)
K.R
H.N
I.Y
K.K
Y.K
M.D
R.K
I.R
-
Round
8
(Jul.)
C.U
I.Y
K.R
Y.K
H.N
I.R
M.D
R.K
-
Round
9
(Aug.)
C.U
H.N
I.Y
R.K
Y.K
K.K
M.D
I.R
-
Result
Age at 2019-11-30 39 38 30 42 41 28 35 22 21
Registered Meijin and league(years) 18 9 13 12 16 8 2 1 1
Win-Loss 2019-11-29(win-loss) 21-15 34-17 29-26 28-23 24-24 22-21 18-12 43-14 30-15
Percentage 2019-11-29(%) 58 67 53 55 50 51 60 75 67
Ranking 2019-11-29 - 7 12 16 - - - 3 10

The last preliminary tournament

 • Players1st roundSemifinalsFinal
  Sada Atsushi(4d) Adachi TW+R09-12 Adachi TW+R10-24 Rin KanketsuW+2.511-07
  Adachi Toshimasa(6d)
  Tsuruta Kazushi(6d) Tsuruta KW+4.509-19 Terayama RW+R10-03
  Yo Chito(5d)
  Terayama Rei(5d)
  Michael Redmond(9d) Rin KanketsuB+9.509-19 Rin KanketsuW+7.510-17
  Rin Kanketsu(8d)
  Imamura Toshiya(9d) Mutsuura YW+3.509-12
  Mutsuura Yuta(7d)
 • Players1st roundSemifinalsFinal
  Hon Akiyoshi(2d) Mitani TW+R09-19 Kyo KagenW+R10-03 Kyo KagenB+R10-31
  Mitani Tetsuya(7d)
  Kyo Kagen(8d) Kyo KagenW+R09-17
  Wu Boyi(5d)
  Ida Atsushi(8d) Fujita AW+5.509-12 Mimura TW+R10-10
  Fujita Akihiko(7d)
  Mimura Tomoyasu(9d) Mimura TW+R09-26
  Suzuki Shinji(7d)
 • Players1st roundSemifinalsFinal
  Ko Iso(8d) Ko IsoW+R09-19 Ichiriki RB+R10-17 Ichiriki RB+R11-18
  Tsuji Shigehito(1d)
  Ichiriki Ryo(8d) Ichiriki RB+R09-19
  Yamamori Tadanao(7d)
  Fujisawa Rina(4d) Fujisawa RW+R09-26 Fujisawa RB+R10-24
  Shida Tatsuya(8d)
  Nakano Yasuhiro(9d) Nakano YB+R09-12
  Son Makoto(7d)