Zhonghuan Qisheng

1st Zhonghuan Qisheng

Host Organization : Taiwan Qiyuan Culture Foundation
Champion decision tournament
Players 1st round
04-14
2nd round 3rd round Semifinals
05-12
Final
Peng Jinghua(7d) Lin Shuyang
W+R
04-28
Lin Yuxiang
W+4.5
05-05
Lin Lixiang
B+R
1st round
Lin Lixiang
W+2.5
05-19
 
2nd round
Lin Lixiang
B+2.5
06-01
 
3rd round
 
 
 
 
Lin Lixiang
won by 2-0
Wei Haoting(2d) Lin Shuyang
W+R
Lin Shuyang(ZC)
Huang Xiangren(6d) Lin Yuxiang
B+2.5
04-14
Lin Yuxiang(4d)
Lin Lixiang(5d) Lin Lixiang
W+R
04-14
Lin Lixiang
B+4.5
05-09
Lin Junyan(5d)
Chen Shiyuan(Qw) Chen Shiyuan
B+R
05-05
Ye Hongyuan(3d) Ye Hongyuan
B+3.5
Chen Qirui(1d)
Lin Zhihan(9d) Lin Zhihan
W+2.5
04-24
Lin Zhihan
B+R
04-30
Wang Yuanjun
W+R
Xu Haohong(1d) Zhou Junxun
B+R
Zhou Junxun(S)
Chen Yida(5d) Chen Yida
B+R
04-14
Xia Daming(6d)
Xiao Zhenghao(Qs) Xiao Zhenghao
B+R
04-14
Wang Yuanjun
W+R
05-05
Hei Jiajia(6d)
Lin Shengxian(8d) Lin Shengxian
B+R
Wang Yuanjun
B+8.5
04-28
Yang Zhude(5d)
Wang Yuanjun(5d)
Note;
 (Qs); Qisheng (ZC); Zhonghuan Cup (Qw); Qiwang (S); Shiduan

History;
 2013-04-09 Page was created.
 2013-04-17,24,28,30 Updated.
 2013-05-05,09,12,19 Updated.
 2013-06-02 Updated.

League A

Rank Players L.Z H.X Z.K Z.Z L.K L.J Result
1 Lin Zhihan(9d) - W+R
03-17
B+R
03-03
W+R
03-24
W+R
03-10
B+R
03-31
5-0 1(C)
2 Huang Xiangren(6d) X
03-17
- W+R
03-31
B+R
02-26
W+R
03-24
B+R
03-10
4-1 2(C)
3 Zhou Keping(5d) X
03-03
X
03-31
- B+R
03-10
B+R
03-17
X
03-24
2-3 4
4 Zhang Zhengping(3d) X
03-24
X
02-26
X
03-10
- W+R
03-31
X
03-17
1-4 5
5 Li Kuihan(1d) X
03-10
X
03-24
X
03-17
X
03-31
- X
03-03
0-5 6
6 Lin Jiehan(1d) X
03-31
X
03-10
W+1.5
03-24
B+R
03-17
B+R
03-03
- 3-2 3

League B

Rank Players Z.P L.L L.Y W.X C.Q L.T Result
1 Zhou Pingqiang(5d) - B+R
03-17
X
03-03
W+R
03-10
W+12.5
03-31
X
03-24
3-2 3
2 Lin Lixiang(5d) X
03-17
- W+R
03-24
B+R
03-31
W+R
03-03
B+R
03-10
4-1 1(C)
3 Lin Yuxiang(4d) W+1.5
03-03
X
03-24
- B+R
03-17
B+R
03-10
W+11.5
03-31
4-1 2(C)
4 Wang Xiangjie(2d) X
03-10
X
03-31
X
03-17
- B+R
03-24
W+R
03-03
2-3 4
5 Chen Qingyu(2d) X
03-31
X
03-03
X
03-10
X
03-24
- W+6.5
03-17
1-4 5
6 Lin Tingyi(2d) B+R
03-24
X
03-10
X
03-31
X
03-03
X
03-17
- 1-4 6

League C

Rank Players L.S C.Y L.J W.Y L.Z Result
1 Lin Shuyang(ZC) - B+8.5
03-10
B+R
03-17
W+R
03-24
B+R
03-31
4-0 1(C)
2 Chen Yida(5d) X
03-10
- W+R
03-24
B+R
03-31
B+R
03-03
3-1 2(C)
3 Liu Jianchang(2d) X
03-17
X
03-24
- Default
03-03
X
03-10
1-3 4
4 Wang Yunzhong(2d) X
03-24
X
03-31
X
03-03
- X
03-17
0-4 5
5 Lin Ziyuan(2d) X
03-31
X
03-03
W+R
03-10
W+R
03-17
- 2-2 3

League D

Rank Players X.Z Z.Z W.H X.A L.S Result
1 Xiao Zhenghao(Qs) - B+R
03-10
X
03-30
B+R
03-24
W+3.5
03-31
3-1 1(C)
2 Zhang Kaixin(4d) X
03-10
- X
03-24
B+R
03-31
B+R
03-03
2-2 3
3 Wei Haoting(2d) W+R
03-30
B+R
03-24
- W+R
03-03
X
03-10
3-1 2(C)
4 Xiao Ailin(2d) X
03-24
X
03-31
X
03-03
- X
03-17
0-4 5
5 Lin Shimin(1d) X
03-31
X
03-03
W+10.5
03-10
W+R
03-17
- 2-2 4

League E

Rank Players H.J L.X D.S Y.H S.S H.Y Result
1 Hei Jiajia(6d) - B+7.5
03-11
W+R
03-31
X
03-10
X
03-27
B+R
03-03
3-2 2(C)
2 Lin Xiuping(5d) X
03-11
- W+R
03-10
W+R
03-30
X
03-03
W+2.5
03-31
3-2 3
3 Ding Shaojie(3d) X
03-31
X
03-10
- X
03-03
B+R
03-17
X
03-24
1-4 6
4 Ye Hongyuan(3d) W+5.5
03-10
X
03-30
W+2.5
03-03
- B+R
03-31
B+R
03-17
4-1 1(C)
5 Su Shengfang(2d) B+1.5
03-27
B+R
03-03
X
03-17
X
03-31
- X
03-10
2-3 4
6 Huang Yancheng(2d) X
03-03
X
03-31
B+R
03-24
X
03-17
W+R
03-10
- 2-3 5

League E 2nd place decision match

Players Result
Hei Jiajia(6d) Hei Jiajia
B+R
04-10
Lin Xiuping(5d)

League F

Rank Players D.J C.Y Y.Z W.Y X.Z L.S Result
1 Dai Jiashen(7d) - B+R
03-17
X
03-03
X
03-10
X
03-24
X
03-31
1-4 5
2 Chen Yongan(6d) X
03-17
- X
03-31
X
03-03
X
03-10
X
03-29
0-5 6
3 Yang Zhude(5d) B+2.5
03-03
W+R
03-31
- X
03-24
W+R
03-17
W+R
03-10
4-1 2(C)
4 Wang Yuanjun(5d) B+R
03-10
B+R
03-03
W+6.5
03-24
- W+R
03-31
W+R
04-06
5-0 1(C)
5 Xu Chengzheng(2d) B+R
03-24
B+R
03-10
X
03-17
X
03-31
- X
03-04
2-3 4
6 Lin Shixun(2d) W+R
03-31
W+R
03-29
X
03-10
X
04-06
B+R
03-04
- 3-2 3

League G

Rank Players X.D L.Y L.J F.Y R.R Result
1 Xia Daming(6d) - W+R
03-22
X
03-05
W+R
03-31
W+R
03-09
3-1 2(C)
2 Liu Yaowen(5d) X
03-22
- X
04-03
W+5.5
02-25
B+R
02-28
2-2 3
3 Lin Junyan(5d) W+5.5
03-05
W+R
04-03
- B+R
03-10
B+R
03-30
4-0 1(C)
4 Fan Yangbo(3d) X
03-31
X
02-25
X
03-10
- W+0.5
03-24
1-3 4
5 Rao Ruiyong(2d) X
03-09
X
02-28
X
03-30
X
03-24
- 0-4 5

League H

Rank Players C.S L.S Y.M C.F D.X Result
1 Chen Shiyuan(Qw) - X
03-17
B+R
03-12
B+R
03-31
B+R
03-24
3-1 1(C)
2 Lin Shengxian(8d) B+R
03-17
- X
03-24
B+R
03-10
W+R
03-03
3-1 2(C)
3 Yang Mengyun(4d) X
03-12
W+R
03-24
- X
03-03
B+R
03-31
2-2 3
4 Chen Feng(3d) X
03-31
X
03-10
B+4.5
03-03
- X
03-17
1-3 4
5 Dang Xijun(2d) X
03-24
X
03-03
X
03-31
B+R
03-17
- 1-3 5

League I

Rank Players P.J Z.Y Z.Z Z.H C.Q L.W Result
1 Peng Jinghua(7d) - B+0.5
03-10
X
03-12
W+R
03-17
B+R
03-31
W+R
03-03
4-1 1(C)
2 Zhou Yinnan(4d) X
03-10
- W+R
04-02
W+R
03-08
X
03-24
X
03-31
2-3 4
3 Zhang Zhehao(4d) B+R
03-12
X
04-02
- B+R
03-31
X
03-03
X
03-10
2-3 5
4 Zhang Huaiyi(3d) X
03-17
X
03-08
X
03-31
- X
03-10
X
03-24
0-5 6
5 Chen Qirui(1d) X
03-31
B+R
03-24
B+2.5
03-03
B+R
03-10
- B+0.5
03-17
4-1 2(C)
6 Li Wei(1d) X
03-03
B+R
03-31
W+3.5
03-10
W+R
03-24
X
03-17
- 3-2 3

League J

Rank Players Z.J C.Y H.C P.J G.J X.H Result
1 Zhou Junxun(S) - X
03-17
W+R
03-03
B+R
03-24
W+R
03-10
W+R
03-31
4-1 1(C)
2 Chen Yixiang(4d) B+R
03-17
- X
03-24
B+R
03-10
X
03-31
X
03-03
2-3 3
3 Huang Changyi(3d) X
03-03
B+R
03-24
- W+2.5
03-31
X
03-17
X
03-10
2-3 4
4 Peng Junde(1d) X
03-24
X
03-10
X
03-31
- W+R
03-03
B+R
03-17
2-3 5
5 Gao Jun(1d) X
03-10
W+4.5
03-31
W+8.5
03-17
X
03-03
- X
03-24
2-3 6
6 Xu Haohong(1d) X
03-31
W+7.5
03-03
B+R
03-10
X
03-17
B+0.5
03-24
- 3-2 2(C)
Note;
 (Qs); Qisheng (ZC); Zhonghuan Cup (Qw); Qiwang (S); Shiduan

History;
 2013-02-23 Page was created.
 2013-02-25 Updated.
 2013-03-03,10,11,12,17,23,24,27,29,31 Updated.
 2013-04-02,06,10 Updated.