Zhonghuan Qisheng

5th Zhonghuan Qisheng

Host Organization : Taiwan Qiyuan Culture Foundation

Tournament table

Players 1st round 2nd round
09-17
3rd round
09-24
Quarterfinals Semifinals
10-22
Final
Wang Yuanjun(ZQ) Wang Yuanjun
B+0.5
Wang Yuanjun
W+R
Xu Haohong
B+0.5
10-10
Xu Haohong
B+0.5
1st round
Lin Junyan
B+R
10-29

2nd round
Xu Haohong
B+R
11-05

3rd round
Xu Haohong
W+R
11-16

Xu Haohong
won by 2-1
Xu Changzheng(2d) Lu Yuchuan
W+R
09-03
Lu Yuchuan(1d)
Lin Shuyang(8d) Lin Shuyang
W+R
09-03
Yang Zixuan
B+R
Zhao Peizhe(3d)
Yang Zixuan(1d) Yang Zixuan
B+R
09-03
Peng Junde(2d)
Xu Haohong(4d) Xu Haohong
W+R
09-03
Xu Haohong
B+R
Xu Haohong
W+R
Wang Xiangjie(3d)
Huang Donglong(2d) Huang Donglong
B+R
09-03
Chen Yida(5d)
Chen Qiulong(3d) Chen Qiulong
W+R
09-03
Liu Yuxiang
B+R
Xia Daming(6d)
Lin Yuxiang(5d) Lin Yuxiang
W+R
09-03
Huang Shiyuan(2d)
Zhou Junxun(9d) Zhou Junxun
W+R
09-10
Jian Jingting
B+4.5
Jian Jingting
W+3.5
Jian Jingting
B+R
10-15
Zhou Yinnan(5d)
Zhou Keping(6d) Jian Jingting
B+R
09-03
Jian Jingting(3d)
Xiao Ailin(2d) Zhang Zhehao
B+R
09-03
Zhang Zhehao
B+R
Zhang Zhehao(6d)
Zhu Songwei(1d) Lin Xiuping
W+9.5
09-03
Lin Xiuping(6d)
Chen Shiyuan(G) Chen Shiyuan
B+R
Chen Shiyuan
W+R
Liu Jianchang(2d) Liu Jianchang
B+R
09-10
Lin Shimin(3d)
Huang Yancheng(3d) Lin Yanchang
W+R
09-05
Lin Yanchang
W+R
Lin Yanchang(1d)
Zhang Zhengping(3d) Yu Lijun
W+R
09-05
Yu Lijun(2d)
Xiao Zhenghao(9d) Xiao Zhenghao
W+R
Xiao Zhenghao
W+R
Lin Junyan
B+1.5
09-30
Lin Junyan
B+R
He Chengwei(2d) Li Wei
W+R
09-10
Li Wei(3d)
Lin Ziyuan(2d) Lin Ziyuan
B+R
09-10
Gao Jun
W+R
Xu Yukqi(2d)
Yang Mengyun(4d) Gao Jun
B+R
09-10
Gao Jun(3d)
Lin Junyan(7d) Lin Junyan
B+R
09-10
Lin Junyan
B+R
Lin Junyan
W+R
Cai Chengwei(3d)
Dang Xijun(2d) Chen Yixiang
Default
09-15
Chen Yixiang(5d)
Chen Xi(3d) Chen Xi
B+R
09-10
Chen Xi
B+3.5
Dai Jiasheng(7d)
Zhou Pingqiang(6d) Liu Yaowen
B+6.5
09-10
Liu Yaowen(5d)
Chen Qirui(4d) Chen Qirui
W+R
09-10
Chen Qirui
W+0.5
Lin Shixun
W+R
Lin Shixun
B+R
10-15
Chen Feng(4d)
Lin Shimin(3d) Lai Junfu
B+R
09-10
Lai Junfu(2d)
Fan Yangbo(3d) Yang Zhude
B+R
09-10
Lin Shixun
B+R
Yang Zhude(6d)
Su Shengfang(3d) Lin Shixun
B+6.5
09-09
Lin Shixun(6d)
Lin Lixiang(7d) Lin Lixiang
W+R
Lin Lixiang
W+5.5
Wang Zhihong(1d) Zhang Kaixin
W+R
09-10
Zhang Kaixin(5d)
Ye Hongyuan(3d) Ye Hongyuan
B+R
09-03
Ye Hongyuan
B+R
Xie Donglin(1d)
Yu Henrykeanu(1d) Yu Henrykeanu
B+R
09-10
Huang Xiangren(6d)
Note;
  (ZQ); Zhonghuan Qisheng  (G); Guoshou

History;
  2017-09-09 Table was created.
  2017-09-15,19,28 Updated.
  2017-10-03,14,20,24 Updated.
  2017-11-03,10,16 Updated.