10th Zhonghuan Qisheng

Organizers : Taiwan Qiyuan Culture Foundation

Tournament table

Players 1st round 2nd round 3rd round Quarterfinals Semifinals10-30 Final
Wang Yuanjun(UMC) Niu ShiteW+R10-02 Xu YukqiW+1.510-16 Xu YukqiB+6.510-21 Lin LixiangW+R 1st roundLai JunfuW+R11-06 2nd roundLai JunfuB+R11-13 3rd round11-20 Lai Junfuwon by 2-0
Niu Shite(4d) Niu ShiteW+R09-25
Zhang Kaixin(6d)
Xu Yukqi(4d) Xu YukqiB+R09-25 Xu YukqiB+R10-02
Li Kuihan(2d)
Su Shengfang(4d) Su ShengfangW+R09-18
Chen Yixiang(5d)
Jian Jingting(6d) Chen ShoulienW+0.509-25 Lin XinweiB+R10-02 Chen WeitingW+3.510-16
Chen Shoulien(3d)
Lin Xinwei(3d) Lin XinweiB+R09-18
Ding Shaojie(4d)
Lin Xiuping(6d) Chen WeitingDefault09-25 Chen WeitingW+R10-02
Chen Weiting(3d)
Lin Shixun(7d) Lin ShixunW+R09-18
Zhou Keping(6d)
Lu Yichuan(5d) Lu YichuanB+R09-25 Lu YichuanB+R10-02 Lu YichuanW+R10-16 Lin LixiangW+R10-23
Liu Yaowen(6d)
Zeng Pinjie(2d) Chen ShaoxuanB+3.509-18
Chen Shaoxuan(3d)
Lu Yuhua(4d) Lu YuhuaW+R09-30 Lin ShiminW+0.510-04
Lin Yuxiang(6d)
Lin Shimin(4d) Lin ShiminW+14.509-18
Lin Jiehan(4d)
Lin Lixiang(9d) Lin LixiangW+R10-02 Lin LixiangB+1.510-16
Chen Shiyuan(9d) Chen ShiyuanB+R09-25
Juan Chengjun(3d)
Zhang Jiahuan(2d) Lin HanchangW+R09-25 Lin HanchangB+R10-08
Lin Hanchang(2d)
Huang Daolong(2d) Lin ZiyuanB+R09-18
Lin Ziyuan(3d)
Chen Qirui(7d) Li WeiB+R10-02 Li WeiW+2.510-26 Li WeiW+R10-28 Lai JunfuW+R
Li Wei(6d) Li WeiW+0.509-25
Zhou Yinnan(6d)
Pai Xinhui(3d) Gao JunB+R09-25 Zhou PingqiangB+R10-02
Gao Jun(3d)
Zhou Pingqiang(6d) Zhou PingqiangB+R09-18
Lin Yuting(2d)
Lin Junyan(Q) Lin JunyanB+R09-25 Lin JunyanW+1.510-02 Lin JunyanW+R10-23
Zhi Jingyao(2d)
Liu Yifang(1d) Huang YoutengW+R09-18
Huang Youteng(1d)
Lin Shuyang(9d) Lin ShuyangB+R09-25 Lin ShuyangB+2.510-02
Huang Wei(2d)
Yang Bowei(7d) Yang BoweiW+R09-18
Yang Zixuan(5d)
Xu Haohong(M) Xu HaohongB+R09-25 Xu HaohongB+R10-02 Huang ShiyuanW+1.510-16 Lai JunfuB+R10-23
Chan Yitien(3d)
Lin Yancheng(4d) Xu QingenB+R09-18
Xu Qingen(4d)
Huang Shiyuan(4d) Huang ShiyuanB+13.509-25 Huang ShiyuanB+1.510-02
Long Haoyu(1d)
Zhang Tingwei(1d) Peng JinghuaW+R09-18
Peng Jinghua(7d)
Lai Junfu(8d) Lai JunfuW+R09-25 Lai JunfuB+R10-02 Lai JunfuB+R10-16
Sun Weixun(2d)
Dai Jiashen(8d) Dai JiashenW+R09-18
Wang Zhihong(1d)
Cai Chengwei(5d) Cai ChengweiB+R09-25 Cai ChengweiW+R10-14
Huang Xiupu(2d)
Yu Lijun(4d) Yu LijunW+R09-18
Huang Yancheng(3d)