Zhonghuan Qisheng

10th Zhonghuan Qisheng

Organizers : Taiwan Qiyuan Culture Foundation

Tournament table

Players 1st round 2nd round10-02 3rd round10-16 Quarterfinals10-23 Semifinals Final
Wang Yuanjun(UMC) 1st round 2nd round 3rd round
Niu Shite(4d) Niu ShiteW+R09-25
Zhang Kaixin(6d)
Xu Yukqi(4d) Xu YukqiB+R09-25
Li Kuihan(2d)
Su Shengfang(4d) Su ShengfangW+R09-18
Chen Yixiang(5d)
Jian Jingting(6d) Chen ShoulienW+0.509-25
Chen Shoulien(3d)
Lin Xinwei(3d) Lin XinweiB+R09-18
Ding Shaojie(4d)
Lin Xiuping(6d) Chen WeitingDefault09-25
Chen Weiting(3d)
Lin Shixun(7d) Lin ShixunW+R09-18
Zhou Keping(6d)
Lu Yuchuan(5d) Lu YuchuanB+R09-25
Liu Yaowen(6d)
Zeng Pingjie(2d) Chen ShaoxuanB+3.509-18
Chen Shaoxuan(2d)
Lu Yuhua(4d) 09-30
Lin Yuxiang(6d)
Lin Shimin(4d) Lin ShiminW+14.509-18
Lin Jiehan(4d)
Lin Lixiang(8d)
Chen Shiyuan(9d) CHen ShiyuanB+R09-25
Juan Chengjun(3d)
Zhang Jiahuan(2d) Lin HanchangW+R09-25
Lin Hanchang(1d)
Huang Daolong(2d) Lin ZiyuanB+R09-18
Lin Ziyuan(3d)
Chen Qirui(7d)
Li Wei(6d) Li WeiW+0.509-25
Zhou Yinnan(6d)
Pai Xinhui(3d) Gao JunB+R09-25
Gao Jun(3d)
Zhou Pingqiang(6d) Zhou PingqiangB+R09-18
Lin Yuting(2d)
Lin Junyan(Q) Lin JunyanB+R09-25
Zhi Jingyao(2d)
Liu Yifang(1d) Huang YoutengW+R09-18
Huang Youteng(1d)
Lin Shuyang(9d) Lin ShuyangB+R09-25
Huang Wei(2d)
Yang Bowei(7d) Yang BoweiW+R09-18
Yang Zixuan(5d)
Xu Haohong(M) Xu HaohongB+R09-25
Chan Yitien(3d)
Lin Yancheng(4d) Xu QingenB+R09-18
Xu Qingen(4d)
Huang Shiyuan(4d) Huang ShiyuanB+13.509-25
Long Haoyu(1d)
Zhang Tingwei(1d) Peng JinghuaW+R09-18
Peng Jinghua(7d)
Lai Junfu(7d) Lai JunfuW+R09-25
Sun Weixun(2d)
Dai Jiashen(8d) Dai JiashenW+R09-18
Wang Zhihong(1d)
Cai Chengwei(5d) Cai ChengweiB+R09-25
Huang Xiupu(2d)
Yu Lijun(4d) Yu LijunW+R09-18
Huang Yancheng(3d)