South-West Qiwang

10th South-West Qiwang

Host Organization : Gyuqjing
Players 1st round
03-10
2nd round
03-10
Semifinals
03-11
Final
03-11
Nie Weiping(9d) Nie Weiping
 
Shi Yue
B+13.5
Gu Lingyi
B+1.5
Gu Lingyi
B+R
Li Haojie(4d)
Yang Yi(6d) Shi Yue
 
Shi Yue(5d)
Gu Lingyi(5d) Gu Lingyi
 
Gu Lingyi
 
Sun Li(4d)
Gu Li(9d) Yu Ping
 
Yu Ping(6d)
Xie He(7d) Xie He
 
Dang Yifei
 
Dang Yifei
 
Fu Chong(5d)
Wang Xi(SW) Dang Yifei
 
Dang Yifei(4d)
Wang Yao(6d) Wang Yao
 
Wang Yao
 
Ke Jie(2d)
Li Jie(6d) Li Jie
 
Li Zhe(6d)
Note;
  (SW); South-West Qiwang

History;
  2011-03-10 Page was created.
  2011-03-11 Updated.